Phước Sơn: Phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới vào năm 2015

Đến nay, xã Phước Sơn (Ninh Phước) đã đạt 14/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, bao gồm: Quy hoạch, điện, văn hoá, chợ nông thôn, bưu điện, thu nhập, hộ nghèo, cơ cấu lao động, tổ chức sản xuất, giáo dục, văn hoá, môi trường, hệ thống tổ chức chính trị - xã hội...

Đường nội thôn được bê tông hoá mang lại diện mạo mới cho thôn Ninh Quý 1, xã Phước Sơn.

Các mô hình sản xuất hiệu quả tiếp tục được nhân rộng, cơ sở hạ tầng nông thôn ngày càng hoàn thiện, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Từ các nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước và đóng góp của người dân, xã thực hiện kiên cố hoá 100 % đường giao thông trục xã, trên 20 km đường trục thôn, nội đồng, 9,7 km kênh mương cấp III… Hiện Phước Sơn đang nỗ lực hoàn thành 5 tiêu chí còn lại, phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới trong năm 2015.