Chủ động đề xuất các vấn đề cần tổng kết, nghiên cứu

(NTO) Ban Bí thư vừa ban hành Hướng dẫn số 02-HD/TW về tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận. Việc tổng kết, nghiên cứu nhằm góp phần làm rõ, bổ sung và hoàn thiện nền tảng tư tưởng của Ðảng; cung cấp luận cứ khoa học cho việc xây dựng đường lối, chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; bổ sung, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới.

Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương và các cơ quan, đơn vị có chức năng, nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu tổng hợp ở Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, lựa chọn tổ chức tổng kết, nghiên cứu những vấn đề thuộc phạm vi công tác của mình; nghiên cứu những mô hình mới, cách làm hay khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện và chuẩn bị cho việc ban hành mới các nghị quyết của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Với những định hướng cụ thể trên từng lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội; quốc phòng, an ninh, đối ngoại; xây dựng Ðảng và hệ thống chính trị, Hướng dẫn số 02-HD/TW chỉ rõ cách thức tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận. Theo đó, cơ sở để chọn vấn đề tổng kết, nghiên cứu là sự chỉ đạo, yêu cầu của cấp trên; sơ kết 5 năm, tổng kết 10 năm thực hiện những nghị quyết, chỉ thị quan trọng của Ðảng đã ban hành để tiếp tục chỉ đạo thực hiện… Cơ quan được giao chủ trì chọn cán bộ, thành lập các tổ chức triển khai thực hiện; chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổng kết, nghiên cứu; chỉ đạo hoàn thiện các báo cáo kết quả tổng kết, nghiên cứu; trình cấp ủy, tổ chức đảng có thẩm quyền xem xét, kết luận và quyết định việc áp dụng kết quả tổng kết, nghiên cứu đó vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo…