Triển khai Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2018

(NTO) Ngày 21-2, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 691/KH-UBND triển khai Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 (HTQLCL) vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2018.

Mục tiêu của kế hoạch nhằm duy trì, cải tiến, thực hiện công bố hoặc công bố lại HTQLCL khi có sự điều chỉnh, mở rộng hoặc thu hẹp phạp vi áp dụng đối với các cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn; một số cơ quan nhà nước cấp tỉnh và các đơn vị trực thuộc cơ quan chuyên môn cấp tỉnh; nâng cao chất lượng, hiệu quả của HTQLCL các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, trong năm 2018 sẽ triển khai xây dựng mới, áp dụng HTQLCL cho 16 xã thuộc các huyện: Ninh Sơn, Ninh Hải, Ninh Phước, Thuận Nam, Thuận Bắc, Bác Ái; tiếp tục thực hiện duy trì, cải tiến HTQLCL đối với 96 cơ quan, đơn vị; tổ chức 3 lớp đào tạo, tập huấn cho công chức được phân công là đại diện lãnh đạo, thư ký ISO của các cơ quan, đơn vị nhà nước trên địa bàn tỉnh đang áp dụng HTQLCL; tổ chức 7 lớp tập huấn nhận thức chung HTQLCL cho cán bộ, công chức các xã, phường, thị trấn thuộc 7 huyện, thành phố; tổ chức kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL tại các cơ quan, đơn vị.