Thầy

Thời gian hoa phấn trắng

Âm thầm trên tóc thầy

Ba mươi năm về lại

Giảng đường hoa phấn bay

Thầy khuất chiều bóng hạc

Trong mênh mang dáng ngày

Em tìm trong hun hút

Một vầng mây qua đây

Lặng nghe mùa thương nhớ

Hoa Hiến Chương dâng thầy

Vọng âm bài giảng cũ

Cho mắt nhòa lệ cay...

Phạm Thị Hồng Phượng (Đắk Lắk)