Bồi dưỡng chính trị hè cho cán bộ cốt cán ngành Giáo dục và Đào tạo

(NTO) Trong 2 ngày 10 và 11-8, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2017 cho trên 130 cán bộ cốt cán của ngành.

 Tham gia lớp bồi dưỡng, các học viên được hướng dẫn nghiên cứu những nội dung, gồm: Các vấn đề lý luận cơ bản và những điểm mới trong Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 và Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII); một số vấn đề tiếp tục đổi mới học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân theo tinh thần Kết luận 94-KL/TW ngày 28-3-2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tình hình quốc tế, trong nước và địa phương nổi bật trong 6 tháng đầu năm 2017...