Hướng dẫn một số vấn đề về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh

(NTO) Sở Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành công văn số 505/HD-SGDĐT hướng dẫn một số vấn đề về dạy thêm, học thêm (DTHT) trên phạm vi toàn tỉnh.

Theo hướng dẫn, việc tổ chức DTHT trên địa bàn tỉnh phải tuân thủ các quy định tại Quyết định số 62/2012/QĐ-UBND ngày 22-10-2012 về quy định DTHT trên địa bàn tỉnh và Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND về việc ban hành sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định DTHT trên địa bàn tỉnh; việc tổ chức DTHT trong và ngoài nhà trường chỉ được thực hiện khi có nhu cầu của học sinh và được Sở GD&ĐT hoặc Phòng GD&ĐT cấp giấy phép; HTDT trong nhà trường được tổ chức trong trường học, học sinh có thể đăng ký học thêm ở bất kỳ trường học nào trong tỉnh nếu phù hợp với chương trình học và trình độ kiến thức; giáo viên không được dạy thêm đối với học sinh mà giáo viên đó đang giảng dạy chính khóa khi chưa được sự cho phép của Hiệu trưởng. Hiệu trưởng nhà trường có giáo viên dạy thêm phải thực hiện: yêu cầu giáo viên dạy thêm cam kết tuyệt đối không gây áp lực, ép buộc học sinh phải học thêm; hạn chế cho phép giáo viên dạy thêm có đối tượng học thêm đa số là học sinh mà giáo viên đó đang giảng dạy chính khóa trên lớp; có những giải pháp cụ thể để quản lý việc DTHT đúng quy định, tăng cường công tác quản lý và xử phạt nghiêm minh những hiện tượng vi phạm xảy ra trong DTHT.

Thủ trưởng đơn vị là người chịu trách nhiệm quản lý về hoạt động DTHT theo quy định tại Điều 17 của Quyết định số 62/2012/QĐ-UBND; để quản lý DTHT có hiệu quả cần quán triệt cụ thể đến cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh học sinh về các quy định DTHT; giấy phép dạy thêm ngoài nhà trường được cấp cho những người có hộ khẩu thường trú, đang sinh sống và làm việc tại Ninh Thuận; giấy phép dạy thêm chỉ cấp cho một người đứng tên, với số lượng tối đa 4 người cùng một môn dạy trong cùng một địa bàn huyện, thành phố và tối đa ở 3 địa điểm khác nhau; giấy phép dạy thêm có giá trị 24 tháng kể từ ngày ký, trong thời gian đó không thay đổi nội dung và không cấp bổ sung hoặc cấp lại, trừ trường hợp người đăng ký dạy thêm đề nghị thu hồi hoặc vi phạm phải thu hồi…

Hướng dẫn trên thay thế các hướng dẫn số 2180/HD-SGDĐT ngày 7-12-2012 và số 1185/SGDĐT-GDTrH ngày 5-8-2014 về việc hướng dẫn quy định về DTHT của Sở GD&ĐT và được áp dụng thực hiện từ ngày 21-3-2017.