Giải đáp pháp luật về thi đua, khen thưởng

(NTO) Hỏi: Một số cán bộ, công chức, viên chức các Sở, Ban, Ngành tỉnh hỏi: Cá nhân trong năm không đăng ký sáng kiến có được xét danh hiệu Chiến sĩ thi đua không?

Trả lời: Theo qui định tại khoản 2, Điều 3, Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2005 thì căn cứ để xét tặng các danh hiệu thi đua cho mọi cá nhân, tập thể như sau:

“ Việc xét tặng các danh hiệu thi đua phải căn cứ vào phong trào thi đua; mọi cá nhân, tập thể tham gia phong trào thi đua đều phải có đăng ký thi đua, xác định mục tiêu, chỉ tiêu thi đua; không đăng ký thi đua sẽ không được xem xét, công nhận các danh hiệu thi đua.”

Như vậy, qui định hiện hành của Luật Thi đua, Khen thưởng không bắt buộc phải đăng ký sáng kiến với cơ quan, người có thẩm quyền mới được xét tặng các danh hiệu thi đua. Trường hợp cá nhân không có bản đăng ký thi đua từ đầu năm công tác với thủ trưởng cơ quan, đơn vị thì không được xét tặng các danh hiệu thi đua.