Thuận Nam: Sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 57 của Bộ Chính trị (khóa X)

(NTO) Huyện ủy Thuận Nam vừa tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 57, ngày 3-11-2009 của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa IX) về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; về công tác dân tộc, công tác tôn giáo.

Sau 3 năm triển khai thực hiện, cấp ủy, chính quyền các cấp từ huyện đến xã đã phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc đạt kết quả tương đối trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội. Đời sống đồng bào dân tộc thiểu số từng bước được cải thiện và nâng cao; kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi, điện, trường học, trạm y tế được đầu tư xây dựng kiên cố, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu sản xuất và đời sống xã hội.

 
Đồng bào Chăm thôn Vu Bổn thuộc xã Phước Ninh, huyện Thuận Nam đoàn kết xây dựng nông thôn mới.
Ảnh: Sơn Ngọc

Các nhu cầu về đất sản xuất, đất ở, nước sinh hoạt, nhà ở cho hộ nghèo được quan tâm thực hiện. Sự nghiệp giáo dục, văn hóa thể thao, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân có chuyển biến tích cực. Hệ thống chính trị được kiện toàn, củng cố, nâng dần chất lượng và hiệu quả hoạt động. Các chính sách dân tộc được thực hiện tốt hơn, quốc phòng- an ninh được tăng cường và giữ vững, tình hình hoạt động của các tôn giáo trên địa bàn cơ bản ổn định, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng của nhân dân…

Thời gian tới, huyện Ninh Phước tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Kết luận 57-KL/TW của Bộ chính trị (khóa X), trong đó tập trung quán triệt cho các tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể, toàn quân và toàn dân về quan điểm, mục tiêu, nội dung về chính sách đoàn kết toàn dân tộc của Đảng và Nhà nước để các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị tổ chức thực hiện đạt kết quả cao.

* Mời xem video clip: Thuận Nam sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 57 của Bộ Chính trị (khóa X)