Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam

(NTO) Trong toàn bộ Di sản vô giá mà Hồ Chí Minh để lại cho dân tộc Việt Nam xuyên suốt các chặng đường cách mạng, thì tư tưởng về Đảng Cộng sản là sợi chỉ đỏ xuyên suốt của Người.

Theo Người: Đảng Cộng sản là nhân tố quyết định hàng đầu, để đưa cách mạng Việt Nam đến thắng lợi.

Thể hiện tư tưởng này, Hồ Chí Minh khẳng định: Cách mạng “ trước hết phải có Đảng cách mệnh, để trong thì vận động và tổ chức dân chúng, ngoài thì liên lạc với các dân tộc bị áp bức và vô sản giai cấp mọi nơi”.

Cách mạng là sự nghiệp của “ cả dân chúng chứ không phải của một hai người”, nhưng sức mạnh của dân chúng chỉ trở thành vô địch, “ không một quân lính, súng ống nào thắng nổi” khi được giác ngộ, được tổ chức, được lãnh đạo.

Hồ Chí Minh giải thích: “ Muốn thắng lợi thì cách mạng phải có một Đảng lãnh đạo, Đảng phải làm cho quần chúng giác ngộ vì đâu mà họ bị áp bức bóc lột; phải dạy cho quần chúng hiểu các quy luật phát triển của xã hội, để họ nhận rõ mục đích gì mà đấu tranh, chỉ rõ con đường giải phóng cho quần chúng, cổ động cho quần chúng kiên quyết cách mạng; làm cho quần chúng tin chắc cách mạng nhất định thắng lợi”. Đồng thời Người còn chỉ rõ: “ Cách mạng là cuộc đấu tranh rất phức tạp. Muốn khỏi đi lạc phương hướng, quần chúng phải có Đảng lãnh đạo để nắm rõ tình hình, đường lối và định phương châm cho đúng. Cách mạng là cuộc đấu tranh rất gian khổ, lực lượng kẻ địch rất mạnh. Muốn thắng lợi thì quần chúng phải tổ chức rất chặt chẽ, chí khí phải kiên quyết. Vì vậy, phải có Đảng để tổ chức và giáo dục nhân dân thành một đội quân thật mạnh; để đánh đổ kẻ địch, tranh lấy chính quyền. Hồ Chí Minh kết luận: “ Đảng có vững cách mệnh mới thành công cũng như người cầm lái có vững, thuyền mới chạy”. Mặt khác, “ cách mạng thắng lợi rồi, quần chúng vẫn cần có Đảng lãnh đaọ, vì: Dù nhân dân đã nắm chính quyền, nhưng giai cấp, đấu tranh giai cấp trong nước và mưu đồ đế quốc xâm lược vẫn còn. Vì phải xây dựng kinh tế, quốc phòng, văn hóa, xã hội, cho nên Đảng vẫn phải tổ chức lãnh đạo, giáo dục quần chúng để đưa nhân dân lao động đến thắng lợi hoàn toàn”.

Do đó, bên cạnh việc làm sáng tỏ nguồn gốc ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam; bản chất giai cấp của Đảng, để xây dựng được Đảng Cộng sản Việt Nam vững mạnh, lãnh đạo thắng lợi sự nghiệp cách mạng. Hồ Chí Minh chỉ rõ:

- Thứ nhất, Đảng phải lấy Chủ nghĩa Mác-Lê-nin làm cốt. Vì theo Người bây giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều, nhưng chắc chắn nhất là Chủ nghĩa Mác-Lê-nin.

- Thứ hai, Đảng Cộng sản Việt Nam phải được xây dựng theo những nguyên tắc Đảng kiểu mới của giai cấp vô sản, thể hiện ở: Nguyên tắc tập trung dân chủ; nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; nguyên tắc tự phê bình và phê bình; nguyên tắc kỷ luật nghiêm minh và tự giác; nguyên tắc đoàn kết, thống nhất trong Đảng.

- Thứ ba, Đảng vừa là người lãnh đạo, vừa là đầy tớ thật trung thành của nhân dân, phải thường xuyên chăm lo củng cố mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân trong xây dựng Đảng.

- Thứ tư, Đảng phải thường xuyên tự chỉnh đốn, tự đổi mới.

Tư tưởng và những chỉ dẫn quý báu của Người về xây dựng Đảng, là đường hướng, phương châm khoa học, cách mạng, để Đảng và nhân dân Việt Nam xây dựng Đảng của mình trở thành Đảng cách mạng chân chính, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cao, ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ mới để lãnh đạo sự nghiệp cách mạng Việt Nam đi tới thành công, nhất là trong điều kiện cả nước đang tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 ( Khóa XI ): “ Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Đây không những là Nghị quyết cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng về lĩnh vực xây dựng Đảng, có ý nghĩa rất quan trọng được toàn Đảng, toàn dân đặc biệt quan tâm. Mà đây còn là Nghị quyết có tầm chiến lược trong việc thực hiện Di huấn quý báu của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; về tự phê bình và phê bình; về sự đoàn kết, thống nhất. Để thông qua việc triển khai thực hiện Nghị quyết này, tinh thần tự phê bình và phê bình trong cán bộ, đảng viên - nhất là các đảng viên giữ cương vị lãnh đạo, quản lý càng được nêu cao hơn, thực hiện tốt hơn cả từ trên xuống và dưới lên, theo những quy trình hướng dẫn tập trung lãnh đạo nghiêm túc. Để qua xây dựng, chỉnh đốn Đảng, qua tự phê bình và phê bình làm cho Đảng mạnh hơn; nội bộ đoàn kết hơn; xã hội ổn định, thúc đẩy được quá trình phát triển kinh tế, xã hội tốt hơn, quốc phòng, an ninh vững mạnh, nhân dân phấn khởi tin tưởng hơn. Làm được như thế, tức là chúng ta đã thực hiện tốt những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng một cách thực chất, trung thành, sáng tạo.