Quản lý tiền thu từ phạt hành chính về an ninh, trật tự, an toàn xã hội

Liên Bộ Tài chính - Bộ Công an vừa ký ban hành Thông tư liên tịch số 61/2012/TTLT-BTC-BCA quy định việc quản lý và sử dụng tiền thu từ xử phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội.

Xử phạt vi phạm hành chính - Ảnh minh họa

Thông tư quy định, cơ quan chủ trì xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự được trích lại 30% tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính cho các nội dung chi sau: Chi phí điều tra, xác minh, bắt giữ; chi bồi dưỡng cho lực lượng trực tiếp tham gia công tác thanh tra, kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính, mức chi không quá 1.500.000 đồng/người/tháng; chi khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng...

Đồng thời, việc thanh toán kinh phí được thực hiện chậm nhất là sau 20 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, trường hợp không thanh toán thì cơ quan tài chính phải có văn bản thông báo rõ lý do cho đơn vị đã có văn bản đề nghị.

Cũng theo Thông tư, các lực lượng chủ trì xử phạt vi phạm hành chính được thanh toán chi phí cho công tác xử phạt vi phạm hành chính từ nguồn thu phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự phải mở sổ sách để theo dõi, quản lý số kinh phí được hỗ trợ quy định tại Thông tư này và thực hiện công khai tại cơ quan, đơn vị.

Ngoài ra, số kinh phí được sử dụng trong phạm vi 30% số thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự cuối năm chưa sử dụng hết, nếu còn nhiệm vụ chi thì được chuyển sang năm sau để tiếp tục sử dụng theo chế độ, nếu đã hết nhiệm vụ chi thì nộp trả ngân sách nhà nước.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 1/6/2012.

Nguồn www.chinhphu.vn