CHỈ THỊ CỦA TỈNH ỦY

Về việc tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2015

Ngày 27-6, Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 19-CT/TU về việc tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2015. Báo Ninh Thuận xin giới thiệu đến bạn đọc toàn văn Chỉ thị này.

Trong những năm qua, công tác giải quyết việc làm và đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài (gọi tắt là xuất khẩu lao động) trên địa bàn tỉnh được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm chỉ đạo tổ chức thực hiện nên đã có những chuyển biến tích cực: đã tạo thêm nhiều chỗ làm việc mới cho người lao động; hằng năm giải quyết việc làm đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra; 5 năm qua đã giải quyềt việc làm cho trên 70.000 người, vượt 16,79% so với mục tiêu đề ra, trong đó có hơn 500 lao động tham gia xuất khẩu sang các nước Malaysia, Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc…Việc đẩy mạnh công tác giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động đã có tác động tích cực trong việc giải quyết tình trạng thất nghiệp, thiếu việc làm, nâng cao trình độ tay nghề cho người lao động, tăng thu nhập, cải thiện một bộ phận đời sống của nhân dân, góp phần tăng nguồn ngoại tệ cho đất nước và thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững của tỉnh.

Tuy nhiên, giải quyết việc làm ổn định cho người lao động vẫn đang là một vấn đề bức xúc và còn một số hạn chế: tính bền vững trong việc làm và hiệu quả tạo việc làm, khả năng tạo việc làm của nền kinh tế chưa cao; chất lượng lao động còn nhiều hạn chế, tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề thấp, đặc biệt là lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao. Kết quả thực hiện công tác xuất khẩu lao động còn thấp, chưa tương xứng với tiềm năng nguồn nhân lực hiện có; chưa đáp ứng được yêu cầu, mục tiêu của chương trình, đề án đã đề ra.

Để tiếp tục triển khai thực hiện tốt chủ trương của Đảng và Nhà nước về công tác giải quyềt việc làm, xuất khẩu lao động và nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII; Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, lãnh đạo các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở thực hiện tốt một số nội dung sau:

1/ Tiếp tục quán triệt sâu sắc, tuyên truyền rộng rãi và tổ chức thực hiện nghiêm các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động. Trên cơ sở kết quả đạt được và bài học kinh nghiệm về công tác giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động thời gian qua và chủ trương đã được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, cấp ủy đảng các cấp chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch để thực hiện tốt công tác giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động giai đoạn 2011-2015 một cách thiết thực, hiệu quả; đồng thời xem đây là một trong những nhiệm vụ và giải pháp quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống cho người lao động và chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh.

2/ Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo kiểm tra, rà soát nắm chắc thông tin về cung – cầu lao động để xây dựng kế hoạch, đề án giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động giai đoạn 2011-2015 của tỉnh theo Chương trình mục tiêu quốc gia; đưa nội dung công tác giới thiệu việc làm và xuất khẩu lao động vào chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ hằng năm của từng địa phương; xác định rõ phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phù hợp với tình hình thực tế để tập trung lãnh đạo thực hiện.

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với Chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm; đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng hệ thống cơ chế, chính sách cụ thể đồng bộ, vừa bám sát chủ trương, chính sách của Trung ương, vừa có vận dụng phù hợp với thực tiễn tại địa phương.

- Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất-kinh doanh trong tuyển chọn lao động, công khai minh bạch các chính sách, chế độ, quy trình, thủ tục về tiêu chuẩn tuyển chọn. Tăng cường mối quan hệ gắn kết chặt chẽ với các đơn vị tuyển chọn lao động, quản lý chặt chẽ lao động, bảo vệ được quyền và lợi ích người lao động đúng theo pháp luật; cần chú ý đến việc đào tạo nghề, giáo dục định hướng cho người lao động trước khi đi cũng như giúp đỡ tạo việc làm khi về lại nước.

- Nâng cao chất lượng giáo dục, hướng nghiệp dạy nghề; tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị, đào tạo đội ngũ cán bộ giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động, tổ chức tốt công tác tư vấn, giới thiệu việc làm tại địa phương để tuyển chọn lao động; có chính sách cụ thể ưu tiên cho các đối tượng, tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động vay vốn giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động theo quy định của Chính phủ.

- Chỉ đạo các cơ quan thông tin truyền thông của tỉnh mở chuyên trang, chuyên mục để tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động, phát hiện, phản ánh kịp thời các tổ chức, cá nhân có cách làm hay và hiệu quả để nhân rộng.

3/ Đảng đoàn HĐND tỉnh chỉ đạo ban hành các nghị quyết chuyên đề liên quan công tác giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động giai đoạn 2011-2015 phù hợp với yêu cầu mới và tình hình thực tiễn của tỉnh làm cơ sở để UBND các cấp triển khai thực hiện.

4/ Đảng đoàn Uỷ ban MTTQVN tỉnh, các đoàn thể và tổ chức xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động giai đoạn 2011-2015; chủ động phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền trong quá trình triển khai thực hiện nhằm đạt kết quả cao nhất.

5/ Các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc căn cứ chủ trương của Đảng và Nhà nước và tình hình thực tế của địa phương để xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện phù hợp.

6/ Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện các nội dung nêu trên; định kỳ 6 tháng, hằng năm báo cáo kết quả thực hiện, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét chỉ đạo.

Chỉ thị này được quán triệt đến tận chi bộ và phổ biến, tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nhân dân.