Xây dựng và phát triển Ninh Thuận "xanh - sạch - đẹp"

Sau 9 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 28-9-2012 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng thực hiện chủ trương xây dựng và phát triển Ninh Thuận “xanh - sạch - đẹp” giai đoạn 2012-2015 và những năm tiếp theo.

Các cấp ủy, chính quyền, các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết số 09 nghiêm túc, bài bản và nhận được sự đồng tình, hưởng ứng cao trong hệ thống chính trị và Nhân dân trong tỉnh. Đây là chủ trương đúng, đi vào cuộc sống và đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân trong tỉnh và chất lượng cảnh quan môi trường tỉnh ngày càng “xanh - sạch - đẹp”.

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 09, vai trò lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy Đảng các cấp không ngừng được tăng cường, nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và kiểm tra, giám sát việc thực hiện được ban hành; đặc biệt Nghị quyết về phát triển KT-XH hằng năm của các địa phương đều gắn với nội dung thực hiện chủ trương xây dựng và phát triển “xanh - sạch - đẹp”. Hiệu lực, hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ của các cấp chính quyền được nâng cao. HĐND tỉnh ban hành 1 nghị quyết; UBND tỉnh ban hành 26 văn bản (17 quyết định, 13 kế hoạch) chỉ đạo triển khai. Theo đó, các cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở và các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh đều ban hành kế hoạch, văn bản quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được giao bằng nhiều hình thức khác nhau, phù hợp hợp với từng cơ quan, đơn vị, địa phương; hằng năm đều phát động các phong trào hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường, Tuần lễ Biển và hải đảo Việt Nam... đã góp phần củng cố, nâng cao nhận thức, ý thức và trách nhiệm của mọi công dân, nhất là tính tiên phong gương mẫu thực hiện của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp thực hiện hiệu quả chủ trương xây dựng Ninh Thuận “xanh - sạch - đẹp”.

Hệ thống cây xanh tại quần thể Quảng trường 16 Tháng 4 được đầu tư, chăm sóc tạo không gian xanh mát. Ảnh: X.Bính

Công tác giáo dục, tuyên truyền, vận động cộng đồng tham gia bảo vệ môi trường, trồng, chăm sóc cây xanh, vườn hoa, thu gom rác thải được các cấp, các ngành, Mặt trận, hội, đoàn thể quan tâm đẩy mạnh, tạo sự thống nhất trong nội bộ, sự đồng thuận của Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp về chủ trương, nhiệm vụ; nâng cao nhận thức và ý thức, trách nhiệm, khát vọng hành động cống hiến vì quê hương Ninh Thuận “xanh - sạch - đẹp”, phát triển bền vững gắn với phong trào Toàn dân chung sức xây dựng Ninh Thuận “xanh - sạch - đẹp” được triển khai rộng khắp bằng nhiều hình thức thu hút cộng đồng tích cực tham gia, đóng góp tiền của, công sức. Từ đó, ý thức cộng đồng trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, giữ gìn, bảo quản, chăm sóc cây xanh, hoa khu vực công cộng được nâng lên; nhiều mô hình, giải pháp, cách làm hay để xây dựng đơn vị, địa phương “xanh - sạch - đẹp” được triển khai thực hiện có hiệu quả và từng bước được nhân rộng. Hầu hết, các chỉ tiêu về trồng cây xanh, vườn hoa, thu gom, xử lý rác thải, nước thải ở khu vực đô thị và các chỉ tiêu trồng cây xanh, sử dụng nước sạch hợp vệ sinh, thu gom, xử lý rác thải ở khu vực nông thôn của tỉnh đều đạt so với chỉ tiêu Nghị quyết đề ra; lượng rác thải sinh hoạt được thu gom, tái chế làm phân bón hữu cơ và các sản phẩm khác và xử lý hợp vệ sinh ngày càng tăng; các cơ sở sản xuất, kinh doanh đều có hệ thống xử lý nước thải đạt quy chuẩn môi trường; các địa bàn trong tỉnh đã “xanh - sạch - đẹp” hơn; nguồn nước Sông Cái được bảo vệ và duy trì chất lượng đạt loại A làm nguồn nước cấp cho sinh hoạt.

Cùng với nguồn lực đầu tư từ ngân sách nhà nước, UBND tỉnh đã ban hành các cơ chế, chính sách xã hội hóa phát triển hệ thống cây xanh, vườn hoa, thu gom rác thải; các kế hoạch phát động Toàn dân chung sức xây dựng Ninh Thuận “xanh - sạch - đẹp”. Trong thời gian qua, các tổ chức, cá nhân đóng góp được 141.437 cây xanh và 1,5 tỷ đồng cho hoạt động trồng, chăm sóc cây xanh, hoa, thiết bị thu gom, xử lý rác thải. Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại và Sản xuất Nam Thành đã đầu tư trên 22,15 tỷ đồng mua sắm các phương tiện, thiết bị phục vụ vệ sinh môi trường, thu gom rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh. Các tổ chức quốc tế tài trợ hơn 2.434 tỷ đồng để triển khai thực hiện các dự án môi trường trên địa bàn Tp. Phan Rang - Tháp Chàm. Ngoài ra, Mặt trận, các hội, đoàn thể đã huy động hàng trăm ngàn ngày công lao động trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh, bồn hoa, làm công tác vệ sinh môi trường, nạo vét kênh mương, khai thông cống, rãnh... Những kết quả trên đã góp phần quan trọng phát triển KT-XH, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân trong tỉnh và chất lượng cảnh quan môi trường tỉnh ngày càng “xanh - sạch - đẹp”.

Phát huy các thành quả đạt được từ Nghị quyết số 09, trong thời gian đến toàn tỉnh tiếp tục thực hiện chủ trương xây dựng và phát triển Ninh Thuận “xanh- sạch - đẹp”; hướng tới xây dựng, hình thành ý thức tự giác, lối sống văn minh, ứng xử có văn hóa, thân thiện và bảo vệ môi trường trong các cộng đồng dân cư, từng bước giảm thiểu tác động xấu của con người đến môi trường, vừa là trách nhiệm, vừa là nhiệm vụ trọng tâm trước mắt cũng như lâu dài của cả hệ thống chính trị, mọi tổ chức, mọi công dân trong tỉnh, góp phần đảm bảo cho phát triển KT-XH nhanh và bền vững.