Kế hoạch của UBND tỉnh: Phát động phong trào thi đua bảo vệ "Vùng xanh" trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Báo điện tử Ninh Thuận giới thiệu Kế hoạch số 4604/KH-UBND, ngày 1 tháng 9 năm 2021 của  Ủy ban nhân dân tỉnh về phát động phong trào thi đua bảo vệ "Vùng xanh" trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.