Kế hoạch của Chủ tịch UBND tỉnh: Thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 theo Nghị quyết 86/NQ-CP ngày 6-8-2021 của Chính phủ

Báo điện tử Ninh Thuận giới thiệu Kế hoạch số 4598/KH-UBND, ngày 1 tháng 9 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 theo Nghị quyết 86/NQ-CP ngày 6-8-2021 của Chính phủ.