Công điện của UBND tỉnh: Về việc tiếp tục thực hiện bổ sung các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, đặc biệt trong thời gian nghỉ Lễ 2-9

Báo điện tử Ninh Thuận giới thiệu Công điện số 4603/CĐ-UBND, ngày 1 tháng 9 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp tục thực hiện bổ sung các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, đặc biệt trong thời gian nghỉ Lễ 2-9.