Thông báo Kết luận của Thường trực Tỉnh uỷ về công tác phòng, chống dịch COVID-19

Báo điện tử Ninh Thuận giới thiệu Thông báo số 256-TB/TU, ngày 3 tháng 8 năm 2021 của Thường trực Tỉnh ủy Thông báo Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy về công tác phòng, chống dịch COVID-19.