Thông báo Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về công tác phòng, chống dịch COVID-19

Báo điện tử Ninh Thuận giới thiệu Thông báo số 253-TB/TU, ngày 2 tháng 8 năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thông báo Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác phòng, chống dịch COVID-19.