Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh: Sơ kết mô hình giảm nghèo bền vững thực hiện “Dự án trồng măng tây xanh”

Ngày 5-3, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ) tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết mô hình “Khu dân cư tự quản giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững” về thực hiện dự án trồng măng tây xanh Hà Lan kết hợp tưới nước tiết kiệm tại thôn Tuấn Tú, xã An Hải (Ninh Phước).

Từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2019 của Trung ương MTTQ Việt Nam, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam xã An Hải triển khai Dự án trồng măng tây xanh Hà Lan kết hợp tưới nước tiết kiệm từ đầu năm 2020. Tham gia dự án có 24 hộ thôn Tuấn Tú (trong đó có 11 hộ nghèo, 13 hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo); mỗi hộ được hỗ trợ vay không lấy lãi với số tiền 15 triệu đồng/hộ, thực hiện trong thời hạn 3 năm. Từ năm thứ 2 trở đi (năm 2021) vốn vay được thu hồi dần theo mức thu tuần tự 50% đối với hộ nghèo, 60% đối với hộ cận nghèo và 75% đối với các hộ khác.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khảo sát tình hình thu mua măng tây xanh tại HTX Dịch vụ tổng hợp Tuấn Tú. Ảnh: B.T

Theo đánh giá của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã An Hải, qua thực hiện dự án đã đem lại thu nhập và lợi nhuận cho thành viên mỗi tháng 8-9 triệu đồng, tạo điều kiện các hộ tham gia dự án từng bước phát triển kinh tế ổn định và tự vươn lên thoát nghèo bền vững. Trong thời gian tới, MTTQ Việt Nam xã tiếp tục triển khai thu hồi vốn vay và luân chuyển kinh phí. Để các hộ nghèo, cận nghèo và hộ khó khăn thôn Tuấn Tú có nhu cầu tiếp tục tham gia thực hiện dự án, HTX Dịch vụ tổng hợp Tuấn Tú sẽ nhân rộng diện tích trồng măng tây xanh giống Hà Lan kết hợp tưới nước tiết kiệm.