Triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2021

UBND tỉnh vừa xây dựng Kế hoạch triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2021. Kế hoạch được ban hành nhằm tạo cao điểm về tuyên truyền, nâng cao ý thức, nhận thức của người sử dụng lao động, người lao động và các cấp, các ngành về thực hiện công tác ATVSLĐ; đồng thời, đẩy mạnh các chương trình phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghê nghiệp trong các doanh nghiệp, cơ sở, hộ gia đình.

Tháng hành động về ATVSLD năm 2021 được phát động từ ngày 1 đến 31-5-2021 trên phạm vi toàn tỉnh, với chủ đề: “Tăng cường đánh giá, kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động và sự tham gia của an toàn, vệ sinh viên”.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và các địa phương tổ chức các hoạt động phải đảm bảo hiệu quả, thiết thực, phù hợp với điều kiện lao dộng, sản xuất của doanh nghiệp, cơ sở; đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19 của Chính phủ, địa phương và an toàn, sức khỏe cho người lao động, cộng đồng...