Báo cáo nhanh công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh từ 16 giờ ngày 28/2/2021 đến ngày 16 giờ ngày 1/3/2021

Báo điện tử Ninh Thuận giới thiệu toàn văn Báo cáo nhanh số 470/BC-KSBT ngày 1 tháng 3 năm 2021 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (Sở Y tế) về Báo cáo nhanh công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận từ 16 giờ ngày 28/2/2021 đến ngày 16 giờ ngày 1/3/2021.