Kế hoạch của UBND tỉnh: Phát động phong trào thi đua "Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông" năm 2021

Báo điện tử Ninh Thuận giới thiệu toàn văn Kế hoạch số 916/KH-UBND ngày 25 tháng 2 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phát động phong trào thi đua "Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông" năm 2021.