Tp. Phan Rang- Tháp Chàm: Tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng

Xác định tầm quan trọng của công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), thời gian qua, các cấp ủy, chính quyền trên địa bàn Tp.Phan Rang- Tháp Chàm đã tập trung triển khai thực hiện công tác này, qua đó đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đóng góp vào sự phát triển kinh tế- xã hội ở địa phương.

Đồng chí Bùi Văn Phú, Chủ tịch UBND thành phố cho biết: Ngoài việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến tạo chuyển biến từ nhận thức cho đến hành động của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và tầng lớp Nhân dân trong việc chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTN, UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc quy định công khai, minh bạch trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, phục vụ người dân, doanh nghiệp, trọng tâm là công khai, minh bạch các chính sách, quy trình, thủ tục giải quyết công việc, gắn với cải cách thủ tục hành chính; công khai việc quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công, phân bổ dự toán, phân cấp nguồn thu, công khai các chế độ, định mức, tiêu chuẩn, nguồn vốn huy động trong nhân dân… với nhiều hình thức như thông báo tại các cuộc họp, niêm yết tại trụ sở của cơ quan, đơn vị... Bên cạnh đó, UBND thành phố cũng đã xây dựng, ban hành và chỉ đạo thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn trên một số lĩnh vực quan trọng như đất đai, tài chính, đầu tư xây dựng, quản lý, sử dụng tài sản công… Các cơ quan, đơn vị, UBND các phường, xã đều ban hành và thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ.

Thành phố đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính bảo đảm công khai, minh bạch nhằm phòng ngừa tiêu cục, tham nhũng.

Nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa tham nhũng, UBND thành phố chỉ đạo triển khai thực hiện chuyển đổi cán bộ, công chức, viên chức nằm trong diện phải chuyển đổi theo định kỳ theo đúng quy định, trên tinh thần Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 1-7-2019 của Chính phủ. Năm 2020, thành phố đã điều động, bổ nhiệm, chuyển đổi vị trí công tác 39 trường hợp; trong đó điều động, bổ nhiệm 28 trường hợp và chuyển đổi vị trí công tác 11 trường hợp. Công tác bổ nhiệm, điều động, chuyển đổi vị trí được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, công khai, minh bạch theo quy định, qua đó tạo điều kiện cho cán bộ, công chức học hỏi, trao dồi kiến thức, kinh nghiệm tại nhiều vị trí khác nhau, nâng cao hiệu quả công tác PCTN và hoạt động của cơ quan hành chính các cấp, hạn chế hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực. Ngoài ra, UBND thành phố chỉ đạo thực hiện nghiêm quy định về minh bạch tài sản, thu nhập; thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý và thanh toán không dùng tiền mặt...

Công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo cũng được tăng cường. Năm 2020, Thanh tra thành phố đã tiến hành tổ chức 3 cuộc thanh tra hành chính, 3 cuộc thanh tra, kiểm tra trách nhiệm. Các cơ quan hành chính nhà nước các cấp đã tiếp nhận 696 đơn thư khiếu, nại, tố cáo. Qua phân loại có 20 đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND thành phố. Kết quả đã ban hành 15 quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu, 5 trường hợp rút đơn thông qua giải thích đối thoại. Đồng chí Bùi Văn Phú cho biết: Qua thanh tra, kiểm tra cũng như giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân đã phát hiện một số vi phạm, tuy nhiên nguyên nhân là do cán bộ nhà nước chưa nắm vững, chưa thực hiện đúng các quy định dẫn đến sai sót trong giải quyết công việc Trong năm 2020, chưa phát hiện trường hợp tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác PCTN trên địa bàn thành phố vẫn còn một số hạn chế. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật chủ yếu tập trung cho đối tượng cán bộ, công chức, đảng viên, chưa triển khai sâu rộng trong nhân dân. Một số cơ quan, đơn vị chưa coi trọng công tác tự kiểm tra để phòng ngừa và phát hiện tham nhũng. Thực hiện chế độ báo cáo của một số cơ quan, đơn vị, địa phương có lúc chưa được kịp thời…

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác PCTN, thời gian tới, UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, thực hiện các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng; nêu cao vai trò, trách nhiệm và xử lý nghiêm đối với người đứng đầu để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, đơn vị, địa phương do mình phụ trách. Ngoài ra, thực hiện nghiêm túc công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị. Chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức; cải cách hành chính. Xây dựng và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn, quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức, nhất là lề lối, tác phong làm việc gắn với trách nhiệm, nhiệm vụ được giao, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có năng lực, phẩm chất đạo đức, kỷ cương, liêm chính.

Ngoài ra, phát huy vai trò của tổ chức Mặt trận, đoàn thể, nhân dân trong tham gia giám sát công tác PCTN; đồng thời nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo nhằm kịp thời, xử lý những trường hợp vi phạm, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đóng góp vào sự phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.