Công văn của UBND tỉnh: Triển khai thực hiện Chỉ thị số 42/CT-TTg ngày 8-12-2020 của Thủ tướng Chính phủ

Báo điện tử Ninh Thuận giới thiệu toàn văn Công văn số 278/UBND-KTTH, ngày 19 tháng 01 năm 2020 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chỉ thị số 42/CT-TTg ngày 8-12-2020 của Thủ tướng Chính phủ.