Báo cáo nhanh: Công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh từ ngày 11-1-2021 đến ngày 17-1-2021

Báo điện tử Ninh Thuận giới thiệu toàn văn Báo cáo nhanh số 21/BC-BCĐ, ngày 19 tháng 1 năm 2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 về Báo cáo nhanh công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh từ ngày 11-1-2021 đến ngày 17-01-2021.