Năm 2020 Bảo hiểm xã hội tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra

Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), năm 2020, BHXH tỉnh đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu do UBND tỉnh và BHXH Việt Nam giao, tạo tiền đề vững chắc để triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Ông Mạc Thanh Giang, Phó Giám đốc BHXH tỉnh, cho biết: Thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020 gặp rất nhiều khó khăn, những tháng đầu năm 2020, dịch COVID-19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống người lao động trên địa bàn tỉnh. Ở nhiều lĩnh vực, sản xuất bị ngưng trệ, lao động nghỉ việc, thu nhập thấp, thậm chí không có thu nhập. Điều này tác động tiêu cực đến việc tham gia đóng BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) của các doanh nghiệp, người lao động; ảnh hưởng chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) của tỉnh trong năm 2020. Tuy nhiên, với sự quyết tâm, nỗ lực của toàn đơn vị, sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, BHXH Việt Nam, sự phối hợp chặt chẽ giữa với các sở, ngành, cấp ủy chính quyền địa phương triển khai nhiều giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao trong tổ chức thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN. Kết quả nổi bật trong năm 2020 của đơn vị là hoàn thành các chỉ tiêu thu, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, đặc biệt là BHXH tự nguyện; hoàn thiện dữ liệu hộ gia đình; ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin trong hoạt động nghiệp vụ; tăng cường kiểm tra liên ngành, thanh tra chuyên ngành, thanh tra đột xuất đối với các đơn vị nợ đọng.

Người dân làm thủ tục hồ sơ tại Bảo hiểm xã hội tỉnh. Ảnh: Phan Bình

Để đạt được mục tiêu đề ra, ngay từ đầu năm 2020, BHXH tỉnh đã chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo về việc phát triển đối tượng tham gia và đôn đốc, xử lý tình trạng nợ BHXH, BHYT, BHTN; triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh… Đồng thời, phối hợp với Sở Y tế kiểm soát chặt chẽ quỹ BHYT, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn trong thanh toán chi phí khám, chữa bệnh (KCB) BHYT, đảm bảo đầy đủ quyền lợi cho người dân khi đi KCB. Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai BHYT học sinh, sinh viên. Đẩy mạnh công tác phối hợp truyền thông chính sách BHXH, BHYT với các ngành, các cơ quan thông tấn báo chí góp phần nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, đơn vị sử dụng lao động, người lao động và Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Kết quả, tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN được 1.127 tỷ đồng, đạt 100,9%; có 36.915 người tham gia BHXH bắt buộc, đạt 100%; 31.788 người tham gia BHTN, đạt 100%; 7.140 người tham gia BHXH tự nguyện, đạt 105%; 558.224 người tham gia BHYT, đạt 100% kế hoạch UBND tỉnh và BHXH Việt Nam giao. Tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 94,5% dân số. Toàn tỉnh cấp được 11.286 sổ BHXH và 192.786 thẻ BHYT. Công tác cấp, quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT được triển khai thực hiện theo quy định. Phối hợp giải quyết, thanh toán và đảm bảo quyền lợi KCB cho hơn 1,4 triệu lượt người. Tổng chi phí KCB BHYT là 524,9 tỷ đồng. Đáng chú ý, BHXH tỉnh đã phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị liên quan thường xuyên chấn chỉnh, giải quyết tháo gỡ những tồn tại vướng mắc, ngăn chặn kịp thời các dấu hiệu lạm dụng, trục lợi Quỹ BHYT. Thực hiện Hệ thống thông tin giám định BHYT điện tử kết nối dữ liệu liên thông với gần 100% các cơ sở KCB BHYT trên địa bàn toàn tỉnh; bảo đảm quyền lợi chính đáng cho người bệnh, sử dụng Quỹ BHYT an toàn, hợp lý, hiệu quả.

Ông Mạc Thanh Giang, cho biết thêm: Phát huy thành tích đạt được, năm 2021, ngành tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, BHXH Việt Nam để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được giao, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Tiếp tục tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố trong việc triển khai thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, BHTN. Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 28/NQ-CP ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH, Kế hoạch số 115-KH/TU của Tỉnh ủy Ninh Thuận, Chương trình hành động số 107-CTr/BCSĐ của Ban cán sự Đảng BHXH Việt Nam về “Cải cách chính sách BHXH”; Đề án “Lộ trình tiến tới BHYT toàn dân”. Tranh thủ sự chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành để kịp thời chỉ đạo, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT. Đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp truyền thông BHXH, BHYT, phù hợp với đặc điểm, tính chất đặc thù của từng nhóm đối tượng, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của các cấp, các ngành, người sử dụng lao động, người lao động; bám sát địa bàn và người dân để có giải pháp tuyên truyền phù hợp cho người dân. Tập trung thu BHXH, BHYT, BHTN đúng, đủ, kịp thời, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu BHXH, BHYT, BHTN theo kế hoạch giao. Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra BHXH các huyện thực hiện việc chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ Nhân dân. Đẩy mạnh mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng có hiệu quả phần mềm quản lý nghiệp vụ của ngành. Mặt khác, tuyên truyền để các đơn vị, cá nhân đăng ký thực hiện giao dịch điện tử, các dịch vụ công của ngành trên Cổng dịch vụ công Quốc gia.