Hoạt động các sở, ngành, địa phương

* Theo báo cáo của UBND Tp. Phan Rang- Tháp Chàm, trong năm 2020, đã cấp 1.374 giấy chứng nhận lần đầu cho 1.374 thửa, với diện tích 16,39 ha; trong đó, đất nông nghiệp 8,07ha, đất phi nông nghiệp 8,32ha. Tổng diện tích đã cấp Giấy chứng nhận trên địa bàn thành phố 738,81ha/750,38 ha, đạt tỷ lệ 98,4%. Thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất cho 150 hồ sơ đủ điều kiện, với tổng diện tích 34.575,8m2. Công tác thu hồi, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được đẩy mạnh, ban hành quyết định thu hồi, bồi thường đất với tổng diện tích 481.342,2 m2 của 1.530 hộ, tổng số tiền gần 200 tỷ đồng; tổ chức giao đất cho 196 trường hợp và cắm mốc giao đất cho 88 trường hợp có đất bị thu hồi thực hiện các dự án trên địa bàn.

Cán bộ Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Tp.Phan Rang-Tháp Chàm hướng dẫn thủ tục cho người dân. Ảnh: Văn Nỷ

* Đến cuối năm 2020, qua kết quả rà soát, huyện Ninh Sơn còn 1.882 hộ, nghèo, chiếm tỷ lệ 8,1%, giảm 3,64% so với hộ nghèo năm 2019, đạt 182% kế hoạch của tỉnh, đạt 155,6% kế hoạch của huyện. Trong đó: Thoát nghèo 826 hộ và phát sinh mới 70 hộ. Hộ cận nghèo còn 2.900 hộ, chiếm tỷ lệ 12,57%; giảm 0,16% so với hộ cận nghèo năm 2019; trong đó: Thoát cận nghèo 533 hộ, tái cận nghèo 2 hộ và phát sinh mới 570 hộ. Tổng số lao động có việc làm trong năm 3.155 người, đạt 101,8% chỉ tiêu huyện giao. Trong đó: Lao động trong tỉnh 998 người, ngoài tỉnh 2.150 người, xuất khẩu lao động 7 người (Nhật Bản: 4, Ảrập Xê-út: 2, Đài Loan: 1), đạt 17,94% chỉ tiêu huyện giao, đạt 28% chỉ tiêu của tỉnh giao. Ngoài ra, huyện còn mở 17 lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn, với 557 học viên, đạt 111,4% chỉ tiêu huyện giao. Trong đó, nghề nông nghiệp 11 lớp, với 365 học viên; phi nông nghiệp 6 lớp, với 192 học viên.

* Trong năm 2020, hoạt động kinh tế tập thể luôn được UBND huyện Ninh Hải quan tâm và chỉ đạo; khuyến khích thành lập các hợp tác xã kiểu mới. Đến nay toàn huyện có 15 HTX trên các lĩnh vực: Trồng trọt: 11 HTX; thủy sản: 2 HTX; diêm nghiệp: 2 HTX. Trong đó 2 HTX mới thành lập (HTX Sản xuất Kinh doanh và Dịch vụ nông nghiệp Hộ Hải; HTX Dịch vụ Tổng hợp nông nghiệp Thanh Trí. Có 53 tổ hợp tác; trong đó: 2 THT đánh bắt thủy hải sản, 2 THT sản xuất muối, 2 THT sản xuất hành tỏi, 1 THT sản xuất rau, 1 THT sản xuất măng tây, 2 THT sản xuất rong sụn, 36 Tổ đoàn kết khai thác thủy sản và 7 Tổ theo nước cho lúa.