Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị và hành chính công

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, kinh tế - xã hội của tỉnh ta đã có bước phát triển mới, đời sống của nhân dân không ngừng được cải thiện, vị thế của tỉnh được nâng cao. Đóng góp vào những chuyển biến tích cực đó có một phần không nhỏ từ kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC).

Thực hiện nhiệm vụ CCHC theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020, trong nhiệm kỳ qua, Sở Nội vụ đã chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện có hiệu quả công tác CCHC, qua đó từng bước nâng cao hiệu quả về quản trị và hệ thống hành chính công cấp tỉnh (chỉ số PAPI).

Việc kiện toàn tổ chức bộ máy cũng được Sở Nội vụ triển khai đồng bộ và hiệu quả, đến nay có 16/19 cơ quan hành chính thuộc UBND tỉnh; 5 đơn vị trực thuộc các sở, ban, ngành đã được sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo đúng tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). Qua rà soát cho thấy, việc sắp xếp, kiện toàn đã giảm 51 phòng chuyên môn, 150 lãnh đạo cấp phòng trực thuộc các sở, ban, ngành; giảm 1 tổ chức hành chính trực thuộc sở và 15 phòng chuyên môn; giảm 3 lãnh đạo tổ chức hành chính trực thuộc và 6 lãnh đạo cấp phòng thuộc tổ chức hành chính trực thuộc các sở, ban, ngành; giảm 12 phòng chuyên môn thuộc UBND cấp huyện, thành phố.

Bên cạnh đó, Sở Nội vụ đã tham mưu UBND tỉnh thực hiện nghiêm chủ trương tinh giản biên chế cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC), nhằm đảm bảo giảm tối thiểu 10% tổng biên chế trong từng giai đoạn theo tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17-4-2015 của Bộ Chính trị. Kết quả thực hiện từ năm 2015 đến tháng 6-2020, tổng cộng có 328 biên chế được giảm (trong đó, cấp tỉnh 136 người, cấp huyện 131 người, cấp xã 61 người).

Cán bộ, công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
giải quyết kịp thời hồ sơ cho người dân, doanh nghiệp. Ảnh: Phan Bình

Điểm nổi bật trong đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC của tỉnh trong thời gian qua là Sở Nội vụ đã triển khai thực hiện tốt việc tuyển dụng công chức và đánh giá, phân loại CBCCVC; thực hiện Đề án thí điểm đổi mới cách thức tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp sở, phòng; rà soát, đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC theo tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm; tăng cường triển khai thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với CBCCVC một cách nghiêm túc. Nhờ đó chất lượng đội ngũ CBCCVC trên địa bàn tỉnh đã được nâng cao và cơ bản đáp ứng trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Về cải cách thủ tục hành chính (TTHC), đến nay trên địa bàn tỉnh có 1.966 TTHC đã được rà soát, chuẩn hóa, thực hiện công khai, minh bạch thuộc thẩm quyền giải quyết tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo đúng quy định; trong đó cấp tỉnh 1.504 thủ tục; cấp huyện 293 thủ tục và cấp xã 169 thủ tục. Ngoài ra, hiện nay toàn tỉnh có 18/18 sở, ngành cấp tỉnh; 7/7 huyện, thành phố và 65/65 xã, phường, thị trấn đang thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông. Mô hình một cửa hiện đại đã đi vào hoạt động tại 7/7 huyện, thành phố. Đặc biệt, với việc thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, chính thức vận hành toàn bộ quy trình từ ngày 12-6-2019 đến nay đã hoạt động ổn định, thông suốt, hiệu quả. Thông qua việc thực hiện các mô hình giúp thời gian giải quyết TTHC được rút ngắn, số lượng công việc được giải quyết tăng hơn so với trước đây.

Phát huy những kết quả đạt được, trong nhiệm kỳ 2020-2025, Sở Nội vụ tiếp tục tham mưu UBND tỉnh tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ CCHC ở phạm vi cơ quan, đơn vị phụ trách; xem CCHC là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên của các cơ quan, đơn vị. Định kỳ hàng năm xây dựng chương trình, kế hoạch CCHC; trong đó phải xác định cụ thể kết quả đạt được, đề ra các chỉ tiêu cụ thể; phân công cán bộ, công chức thực hiện theo ngành, lĩnh vực mình phụ trách. Tiếp tục triển khai các giải pháp cải thiện, nâng cao các chỉ số thành phần còn thấp của Chỉ số PAPI, PAR INDEX, SIPAS, PCI, ICT INDEX trong thời gian đến. Tăng cường công tác kiểm tra định kỳ và đột xuất về công tác CCHC. Thường xuyên sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, nhất là tổng kết các mô hình, nhân rộng các điển hình về CCHC. Đưa nội dung CCHC vào tiêu chí xét thi đua, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ gắn với khen thưởng, kỷ luật.

Tiếp tục củng cố, sắp xếp kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện theo hướng thu gọn đầu mối, giảm bớt khâu trung gian, quản lý đa ngành, đa lĩnh vực. Phát huy có hiệu quả kênh thông tin tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân trên Cổng dịch vụ công của tỉnh để kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho người dân và chấn chỉnh hành vi nhũng nhiễu, thờ ơ, vô cảm của CBCCVC trong thực thi công vụ. Rà soát, bố trí CCVC cho phù hợp với cơ cấu tổ chức mới sau khi sắp xếp; bổ sung và hoàn thiện các quy định về vị trí chức danh, tiêu chuẩn nghiệp vụ CBCCVC, kể cả cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra công vụ bằng nhiều hình thức để tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong bộ máy nhà nước, nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ của CBCC và người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan hành chính, nhất là trong giải quyết TTHC và thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4. Hiện thực hóa các sở, ban, ngành, địa phương không giấy tờ; các sở, ban, ngành, địa phương xử lý hồ sơ trên môi trường điện tử theo lộ trình phù hợp; hoàn thành nhiệm vụ gửi nhận văn bản điện tử tại 4 cấp chính quyền, để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý hành chính nhà nước, xây dựng các cơ quan, đơn vị ngày càng vững mạnh, tiến tới xây dựng một nền hành chính chính quy, hiện đại; cải thiện môi trường đầu tư, cải thiện mối quan hệ giữa nhà nước với công dân, góp phần tạo ra sức mạnh tổng hợp giúp tỉnh thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu mà Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.