Ninh Phước: Tập huấn Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

Ngày 11-9, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ninh Phước tổ chức Hội nghị tập huấn Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” cho hơn 80 cán bộ làm công tác Mặt trận các xã, thị trấn.

Tại buổi tập huấn, các đại biểu được trang bị những nội dung cơ bản như: Hướng dẫn triển khai thực hiện 5 nội dung cuộc vận động; hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát thực hiện Cuộc vận động; công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, gắn với việc thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”… Qua đó, nhằm giúp cho đội ngũ cán bộ làm công tác mặt trận xã, thị trấn, thôn, khu phố trên địa bàn huyện nắm vững kiến thức về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, từ đó vận dụng vào điều kiện thực tế của địa phương. 

Toàn cảnh tập huấn Cuộc vân động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thi văn minh năm 2020.