Thông báo: Về đấu giá quyền khai thác khoáng sản đợt 1 năm 2020 theo Quyết định 151/QĐ-UBND ngày 14/5/2020 của UBND tỉnh

Báo điện tử Ninh Thuận giới thiệu toàn văn Thông báo 3216/TB-STNMT, ngày 3 tháng 9 năm 2020 của Sở Tài nguyên môi trường Về đấu giá quyền khai thác khoáng sản đợt 1 năm 2020 theo Quyết định 151/QĐ-UBND ngày 14/5/2020 của UBND tỉnh.