Đồng chí Hồ Văn Hùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan - doanh nghiệp tỉnh trả lời phỏng vấn Báo Ninh Thuận:

Phát huy vai trò hạt nhân chính trị, tạo bước đột phá hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao

Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh (Đảng bộ Khối) lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra trong ba ngày 10, 11 và 12-8. Nhân sự kiện chính trị này, Báo Ninh Thuận có cuộc phỏng vấn đồng chí Hồ Văn Hùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối.

* Phóng viên: Đồng chí cho biết những kết quả nổi bật trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2015-2020? 

- Đồng chí Hồ Văn Hùng: Sau khi hợp nhất, Đảng bộ Khối hiện có hơn 3.600 đảng viên sinh hoạt tại 94 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ đã phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động sáng tạo, khắc phục khó khăn, đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, phát huy vai trò hạt nhân chính trị, tạo bước đột phá hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trên tất cả các lĩnh vực công tác. Bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy, Đảng bộ Khối đã đề ra các giải pháp, nhiệm vụ cụ thể lãnh đạo, chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc tích cực tham gia với lãnh đạo chuyên môn, tham mưu đề xuất với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển theo từng lĩnh vực của tỉnh, sát với đặc thù của Khối.

Đồng chí Hồ Văn Hùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan - doanh nghiệp tỉnh

Các cấp ủy, tổ chức đảng ở các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể tỉnh đã tập trung tham mưu cho Tỉnh ủy tăng cường công tác xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị; thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chỉ đạo của Tỉnh ủy trong đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế với nhiều sáng tạo, đổi mới, đạt kết quả rõ nét; tăng cường phát huy dân chủ và khối đại đoàn kết toàn dân...

Cấp ủy trong các doanh nghiệp, công ty, tổ chức hội đã thực hiện tốt công tác lãnh đạo sản xuất, kinh doanh, đảm bảo chế độ, quyền lợi hợp pháp cho hội viên, người lao động. Đặc biệt, cấp ủy các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh đã phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh cụ thể hóa các Nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội các năm 2015-2020.

Với sự tham gia, vào cuộc đầy sáng tạo, linh hoạt và tinh thần trách nhiệm cao của các cấp ủy, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động Khối các cơ quan tỉnh, kinh tế của tỉnh luôn duy trì mức tăng trưởng cao và ổn định. trong nhiệm kỳ, tổng giá trị sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trong khối tăng trưởng bình quân 5%/năm, lợi nhuận sau thuế đạt 2.100 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 4.000 tỷ đồng; thu nhập bình quân 5,7 triệu đồng tăng 23% so với nhiệm kỳ trước, vượt chỉ tiêu nghị quyết đại hội.

Đặc biệt, công tác xây dựng Đảng được coi là yếu tố then chốt quyết định sự thành công, Đảng bộ Khối đã kết hợp chặt chẽ, hài hòa, hiệu quả giữa xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Bên cạnh tiếp tục quan tâm công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức, thì nội dung xây dựng Đảng về đạo đức được chú trọng, tăng cường, nhất là nêu cao trách nhiệm của cấp ủy, sự gương mẫu của cấp trên và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị được đề cao. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được chú trọng; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) theo hướng thiết thực, có nhiều chuyển biến tốt. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng được triển khai rõ nét, hiệu quả... Qua phân loại hàng năm, có 97,5% chi, đảng bộ cơ sở đã lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị (vượt 4,5% so với chỉ tiêu nghị quyết đại hội); 95% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ (vượt 5% so với chỉ tiêu); 96,8% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ (vượt 9,8% so với chỉ tiêu); thành lập mới 9 tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp tư nhân (đạt chỉ tiêu); kết nạp 901 đảng viên mới (vượt 6% so với chỉ tiêu);...

Công tác phối hợp với ban cán sự Đảng, Đảng đoàn, thủ trưởng cơ quan, lãnh đạo doanh nghiệp để tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo củng cố, xây dựng tổ chức đảng, hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh được tăng cường. Các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, xây dựng các đoàn thể chính trị - xã hội đạt được nhiều kết quả, góp phần quan trọng trong việc hoàn thành Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020, tạo tiền đề cơ bản, vững chắc và tạo động lực phát triển cho những năm tiếp theo.

* Phóng viên: Đồng chí cho biết những nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng bộ Khối đề ra trong nhiệm kỳ 2020-2025?

- Đồng chí Hồ Văn Hùng: Trong những năm tới, tình hình kinh tế, dịch bệnh trong nước và thế giới còn nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư phát triển mạnh mẽ, đột phá trên nhiều lĩnh vực sẽ mang lại thời cơ và thách thức mới. Trước tình hình trên, phát huy những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, với tinh thần đoàn kết, sáng tạo của các cấp ủy Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, Đảng bộ Khối sẽ nỗ lực, phấn đấu thực hiện mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

Thứ nhất, tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trí tuệ, có phẩm chất đạo đức cách mạng, có ý thức chấp hành pháp luật, tổ chức kỷ luật Đảng, thực sự tiên phong gương mẫu, có năng lực hoàn thành nhiệm vụ được giao. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng phải coi là nhiệm vụ hàng đầu của mỗi tổ chức Đảng, là trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên mà trước hết là của cấp ủy Đảng và thủ trưởng cơ quan, đơn vị. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) cho cán bộ, đảng viên và quần chúng trong Khối; nắm chắc định hướng tình hình tư tưởng nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống.

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Ninh Thuận đáp ứng nhu cầu vay vốn của khách hàng. Ảnh: Phan Bình

Thứ hai, tập trung xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đảng viên; tiếp tục quan tâm thành lập tổ chức Đảng và phát triển đảng viên mới, nhất là trong các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước; thực hiện nghiêm chế độ phối hợp về công tác cán bộ, quy định một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ; nâng cao hơn nữa chất lượng sinh hoạt chi bộ, chú trọng sinh hoạt chuyên đề. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; quan tâm thực hiện tốt công tác dân vận; đẩy mạnh phong trào đảng viên tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Đảng bộ Khối tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt Nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. 

Thứ ba, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc phối hợp tốt với thủ trưởng cơ quan, đơn vị, các chủ doanh nghiệp tạo bước đột phá trong xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động. Xây dựng đội ngũ có sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm, phát huy năng lực trí tuệ, tính năng động, sáng tạo, nâng cao chất lượng tham mưu giúp Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành các kế hoạch, chương trình hành động nhằm cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế - xã hội, củng cố hệ thống chính trị, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, góp phần xây dựng tỉnh Ninh Thuận phát triển nhanh, bền vững.

Để thực hiện được mục tiêu trên, Đảng bộ Khối đề ra 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm và 3 nhóm giải pháp đột phá trong nhiệm kỳ đến. Các cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động trong Khối tiếp tục nắm vững thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị do Đại hội Đảng bộ Khối đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

* Phóng viên: Xin cảm ơn đồng chí!