Ra mắt Chi hội Nông dân tự quản về an ninh trật tự

Ngày 16-7, Hội Nông dân thị trấn Phước Dân tổ chức lễ ra mắt Chi hội Nông dân tự quản về an ninh trật tự ở khu phố 6 (làng Chăm Chung Mỹ). Chi hội gồm có 25 thành viên do Chi hội trưởng Nông dân làm trưởng Ban điều hành.

Đại diện chi hội thông qua quy chế hoạt động mô hình nông dân tự quản, vận động các thành viên đoàn kết thực hiện hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, bảo đảm vệ sinh môi trường, xây dựng khu dân cư sáng- xanh- sạch- đẹp. Đồng thời xây dựng gia đình không có người vi phạm pháp luật và khu dân cư không có tệ nạn xã hội; chủ động phòng chống âm mưu kích động của các thế lực thù địch chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Lãnh đạo Hội Nông dân thị trấn Phước Dân trao quyết định thành lập Chi hội Nông dân tự quản về an ninh trật tự khu phố 6.

Khu phố 6 hiện có 580 hộ, với 2.879 nhân khẩu đời sống của người dân dựa vào nguồn thu nhập từ sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại-dịch vụ. Khu phố có 186 hội viên nông dân đoàn kết thi đua lao động sản xuất, tích cực góp phần xây dựng khu dân cư ngày càng phát triển về kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng-an ninh trên địa bàn thị trấn Phước Dân.