Chỉ số PAPI năm 2019 của Ninh Thuận đạt 43,26 điểm

Ngày 28-4, Chương trình phát triển Liên Hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam phối hợp với một số đơn vị đã tổ chức công bố trực tuyến Báo cáo Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) năm 2019. Theo đó, điểm tổng hợp chỉ số PAPI của Ninh Thuận đạt 43,26 điểm, nằm trong nhóm trung bình thấp của cả nước.

Chỉ số PAPI bao gồm 8 chỉ số nội dung (tham gia của người dân ở cấp cơ sở; công khai, minh bạch trong ra quyết định; trách nhiệm giải trình với người dân; kiểm soát tham nhũng trong khu vực công; thủ tục hành chính công; cung ứng dịch vụ công; quản trị môi trường và quản trị điện tử); 28 nội dung thành phần, hơn 120 tiêu chí, 550 câu hỏi về nhiều vấn đề chính sách của Việt Nam.

Bộ phận một cửa tiếp nhận và trao trả hồ sơ UBND xã Thanh Hải, huyện Ninh Hải.

Hơn 14.100 người dân được chọn ngẫu nhiên từ 63 tỉnh/ thành phố đã được phỏng vấn trong nghiên cứu Chỉ số PAPI 2019 chia sẻ về trải nghiệm và cảm nhận qua nghiên cứu PAPI về hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền địa phương theo 8 chỉ số nội dung. Trong tổng hợp kết quả PAPI năm 2019 của 63 tỉnh, thành phố, Bến tre là địa phương có tổng điểm cao nhất 46,74 điểm, thấp nhất là Đăk Lăk với 41,07 điểm. Riêng tỉnh ta, có một số chỉ số thuộc nhóm cao nhất của cả nước như: Chỉ số tham gia của người dân ở cấp cơ sở đạt 5,31 điểm; kiểm soát tham nhũng trong khu vực công đạt 7,18 điểm; cung ứng dịch vụ công đạt 7,66 điểm. Riêng chỉ số quản trị môi trường nằm trong nhóm trung bình cao với 3,8 điểm. Riêng các chỉ số như: Công khai, minh bạch với 5,3 điểm; thủ tục hành chính công với 7,3 điểm nằm trong nhóm trung bình thấp của cả nước. Còn các chỉ số còn lại như: trách nhiệm giải trình với người dân đạt 4,49 điểm; quản trị điện tử đạt 2,22 điểm nằm trong nhóm thấp nhất của cả nước.

Chương trình nghiên cứu Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) là nỗ lực hợp tác hiệu quả giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung tâm Nghiên cứu Phát triển và Hỗ trợ cộng đồng và Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam từ năm 2009. Chỉ số PAPI đo lường trải nghiệm và cảm nhận của người dân thường niên, nhằm mục đích so sánh hiệu quả và chất lượng quản trị, điều hành của bộ máy Nhà nước và cung cấp dịch vụ công của chính quyền 63 tỉnh, thành phố, thúc đẩy quản trị hiệu quả và chủ động đáp ứng nhu cầu của người dân.