Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp với Thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh

Báo điện tử Ninh Thuận giới thiệu toàn văn Thông báo số 99/TB-VPUB, ngày 6 tháng 4 năm 2020 của UBND tỉnh về Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp với Thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh.