Báo cáo nhanh công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh (từ 16g00 ngày 5/4/2020 đến 15g00 ngày 6/4/2020)

Báo điện tử Ninh Thuận giới thiệu toàn văn Báo cáo nhanh số 1602/BC-BCĐ, ngày 6 tháng 4 năm 2020 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh về Báo cáo nhanh công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh (từ 16g00 ngày 5/4/2020 đến 15g00 ngày 6/4/2020).