Về đính chính Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 31/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh

Báo điện tử Ninh Thuận giới thiệu toàn văn Công văn số 1115/UBND-KTTH, ngày 6 tháng 4 năm 2020 của UBND tỉnh về đính chính Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 31/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh.