Ngành Tuyên giáo tỉnh tập trung tuyên truyền công tác xây dựng Đảng trên lĩnh vực tư tưởng

Nhờ bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, của ngành, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các hội, đoàn thể nên công tác tuyên giáo đã đạt kết quả trên nhiều lĩnh vực, góp phần cổ vũ, động viên nhân dân tích cực tham gia phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh, chú trọng xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp ngày càng vững mạnh.

Các nghị quyết, chỉ thị, nhiệm vụ trọng tâm, mục tiêu chủ yếu về công tác tư tưởng đều được ngành Tuyên giáo chủ động triển khai, tích cực tổ chức thực hiện, một số mặt có chuyển biến rõ nét.

Sự chuyển biến thấy rõ trước hết là công tác tuyên truyền được đổi mới, triển khai đồng bộ nhiều phương thức, góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận của xã hội. Đơn cử trong năm qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chỉ đạo, định hướng các cấp ủy đảng, các cơ quan báo, đài tập trung tuyên truyền về tình hình tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, 9, 10 và thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng khóa XII; kết quả 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chuyên đề 2019 về “xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân”. Ngoài ra, một số các hoạt động khác cũng được ngành Tuyên giáo tỉnh quan tâm tuyên truyền như: Công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025; kết quả Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019 – 2024 và Đại hội các Hội, đoàn thể tỉnh nhiệm kỳ 2019 – 2024. Trên lĩnh vực kinh tế, ngành Tuyên giáo tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền về kết quả phát triển kinh tế - xã hội, các dự án trọng điểm của tỉnh.

Công tác triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị tiếp tục được ngành Tuyên giáo tỉnh tăng cường; một số mô hình mới trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bước đầu có sức lan tỏa tích cực. Điển hình như các Đảng bộ cơ sở Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Tỉnh ủy; Đảng bộ các huyện Ninh Sơn, Ninh Hải, Bác Ái, Đảng bộ Khối Cơ quan-Doanh nghiệp, Đảng bộ Công an tỉnh, Trường Chính trị tỉnh… đã thể hiện sự sáng tạo, có những cách làm mới, thiết thực, hiệu quả.

Công tác lý luận chính trị tiếp tục đi sâu vào nội dung, thể hiện tốt vai trò của giáo dục lý luận chính trị đối với công tác xây dựng Đảng, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tính riêng trong năm 2019, Ban Tuyên giáo các cấp, Trường Chính trị tỉnh, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố đã đã mở được 832 lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên; bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ hội, đoàn thể cơ sở và học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết cho 57.106 học viên. Đối với công tác khoa giáo, đã bám sát chủ trương lãnh đạo của Đảng và những vấn đề xã hội quan tâm, nhất là các vấn đề về giáo dục, y tế, môi trường… Công tác định hướng nội dung thông tin và hướng dẫn hoạt động báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ được triển khai nghiêm túc, kịp thời phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Trong năm 2020, toàn ngành Tuyên giáo tỉnh tiếp tục phát huy nội lực, nâng cao chất lượng tham mưu, góp ý dự thảo các văn kiện trình đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ XIII của Đảng theo đúng kế hoạch, tiến độ; tích cực tham gia có hiệu quả trong các khâu, các công việc được phân công để góp phần tổ chức Đại hội các Đảng bộ trực thuộc và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV thành công tốt đẹp. Tiếp tục tham mưu cấp ủy lãnh đạo đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tiếp tục nâng cao tính chủ động, sắc bén trong công tác đấu tranh chống thông tin xấu, các quan điểm sai trái, thù địch; bảo vệ có hiệu quả nền tảng tư tưởng của Đảng; tích cực tham mưu xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp vững mạnh toàn diện, có bản lĩnh chính trị vững vàng; có năng lực chuyên môn tốt; tâm huyết, trách nhiệm với ngành để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.