Tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng Đảng năm 2020

Bước vào năm 2020, toàn Đảng bộ tỉnh tiếp tục phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu về nhiệm vụ xây dựng Đảng, hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh và xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.

Trong năm 2019, với tinh thần quyết tâm cao của các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên trong toàn Đảng bộ, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được đẩy mạnh, có chuyển biến tốt và đạt kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực. Trên nền tảng những kết quả đạt được, bước vào năm 2020, toàn Đảng bộ tỉnh tiếp tục phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu về nhiệm vụ xây dựng Đảng, hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh và xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.

Toàn cảnh Quảng trường 16 Tháng 4 (Tp. Phan Rang - Tháp Chàm). Ảnh: Hữu Phương

Ban Thường vụ Tinh ủy xác định nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020 cần tập trung lãnh đạo thực hiện đạt kết quả cao nhất, đó là, tổ chức đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp. Tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết 18, 19-NQ/TW và thực hiện có kết quả việc tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị. Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ chủ chốt của tỉnh đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ theo Nghị quyết 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII). Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong các loại hình tổ chức cơ sở đảng.

Đối với nhiệm vụ xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, toàn đảng bộ chú trọng đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, tạo không khí thi đua sôi nổi trong toàn đảng bộ, toàn dân, toàn quân, khắc phục khó khăn, thách thức, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh, xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nhất là tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân quyết tâm, quyết liệt thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trong đó, tập trung, đẩy mạnh tuyên truyền về công tác chuẩn bị, công tác tổ chức Đại hội Đảng các cấp, những thành tựu, kết quả đạt được của các cấp, các ngành, địa phương trong nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025; các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020. Tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, chỉ đạo của Trung ương và cấp ủy các cấp; triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm 2020 “về tăng cường đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”. Chú trọng việc biểu dương, nhân rộng các mô hình, điển hình tiêu biểu để kịp thời cổ vũ, nhân rộng; giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương,nêu gương, nói đi đôi với làm, nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng, tuyên truyền.

Về công tác xây dựng tổ chức đảng, tổ chức bộ máy và công tác cán bộ, các cấp ủy đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trọng tâm là thực hiện Kế hoạch 45-KH/TU, ngày 6-1-2017 của Tỉnh ủy và triển khai khắc phục sửa chữa khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình trong năm 2020. Chỉ đạo chuẩn bị tốt và tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; trong đó trọng tâm là công tác nhân sự phục vụ đại hội đảm bảo về số lượng, chất lượng, cơ cấu; thực hiện đúng quy trình, hướng dẫn của cấp trên. Sau đại hội Đảng các cấp tiến hành phân công nhiệm vụ, kiện toàn cán bộ lãnh đạo các cấp trong hệ thống chính trị. Tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết 18, 19-NQ/TW; sắp xếp các thôn, khu phố trên địa bàn theo Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị và chương trình, kế hoạch đã đề ra, gắn với tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị; tiếp tục đổi mới việc bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp phòng tại các đơn vị, địa phương thông qua hình thức thi tuyển.

Trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, các cấp ủy Đảng xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; chủ động yêu cầu cơ quan quản lý trực thuộc triển khai đầy đủ, đồng bộ các nhóm giải pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí. Kiên quyết xử lý những hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực của cán bộ, công chức. Gắn công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí với việc thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác dân vận trong hệ thống chính trị; đẩy mạnh công tác dân vận chính quyền; thường xuyên đối thoại, tiếp xúc, giải quyết kịp thời đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân. Tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy vai trò của người có uy tín; phát huy tốt vai trò của Mặt trận và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, thực hiện các phong trào cách mạng; đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” và các phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân. Thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền; tiếp tục đổi mới phương thức tập hợp quần chúng; hướng về cơ sở, chăm lo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp; tăng cường kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng, đảng viên; quan tâm xử lý, giải quyết đơn thư phục vụ tổ chức đại hội Đảng các cấp. Tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành của các cấp ủy đảng từ tỉnh đến cơ sở nhằm đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng.