Chiều sâu

Hạt giống nào gieo trong cát trắng

Ẩn trăm năm dưới nắng miền Trung

Hạt giống nào nẩy trong yên lặng

Nuôi mầm xanh ươm lá thành rừng…