Vó đêm

Bên kia Phú Thọ đèn giăng 

Sông Dinh níu biển giùng dằn ngược xuôi

Em về bên đó chia phôi 

Ngày đi bỏ lại bãi bồi ven đê

Vó đêm ngóng đợi ai về 

Trông con nước quặn mà tê tái lòng

Tiếng kêu bìm bịp lớn ròng

Đầy vơi mặn ngọt bềnh bồng nhịp đôi

Đêm đêm sông có một người 

Giăng giăng cánh vó giữa trời Đông Ba.