Khối thi đua Mặt trận - Đoàn thể; Khối thi đua các huyện, thành phố Tổng kết công tác thi đua - khen thưởng năm 2019

Ngày 10-12, Khối thi đua Mặt trận - Đoàn thể tổ chức tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019; triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Năm 2019, phong trào thi đua của các đơn vị trong Khối thi đua Mặt trận - Đoàn thể được triển khai kịp thời, sâu rộng, bằng nhiều hình thức, nội dung phong phú, góp phần tạo chuyển biến tích cực về cả nhận thức và hành động, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong cán bộ, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị tại các cơ quan, đơn vị, đóng góp quan trọng thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) ở địa phương.

Khối thi đua mặt trận- đoàn thể tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2019. Ảnh: U.Thu

Thực hiện chủ đề thi đua “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” với khẩu hiệu “Thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2020 chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025”, nhiệm vụ trọng tâm của công tác thi đua, khen thưởng của Khối thi đua Mặt trận - Đoàn thể trong năm 2020 là tăng cường tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu rộng về chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước. Đẩy mạnh các phong trào thi đua của các cơ quan, đơn vị gắn với phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Toàn dân chung tay xây dựng Ninh Thuận xanh, sạch, đẹp”… Thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước…

* Tại huyện Ninh Phước, Khối thi đua các huyện, thành phố tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Trong năm 2019, các huyện, thành phố trong khối thi đua đã bám sát mục tiêu, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Các phong trào thi đua được các huyện, thành phố tổ chức bằng nhiều hình thức phong phú, thiết thực, chất lượng và hiệu quả, đã khích lệ cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào như: “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo- không ai bị bỏ lại phía sau”, phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển; phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đực, phong cách Hồ Chi Minh… qua đó, đã xuất hiện những tập thể, cá nhân, các điển hình trong các phong trào thi đua trên các lĩnh vực, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển KT-XH, quốc phòng - an ninh ở địa phương.

Ninh Phước tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng khối huyện, thành phố năm 2019. Ảnh: T.Mạnh

Triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2020, các huyện, thành phố trong khối tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 52-CT/TU của Tỉnh ủy về việc đề ra các biện pháp, giải pháp đổi mới nội dung, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua và công tác khen thưởng góp phần hoàn thành tốt các chỉ tiêu KT-XH. Tập trung thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2020 gắn với thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xây dựng, củng cố và nhân rộng mô hình thi đua trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh. Tập trung đổi mới và nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng tại các cơ quan đơn vị trong khối…