Khối Thi đua Văn hóa - Xã hội tỉnh tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019

Ngày 6-12, Khối thi đua Văn hóa-Xã hội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Năm 2019, phong trào của Khối thi đua Văn hóa- Xã hội đã có chuyển biến tích cực, kết quả đạt được khá toàn diện. Phong trào thi đua yêu nước tiếp tục được đẩy mạnh; nội dung, mục tiêu thi đua bám sát nhiệm vụ các ngành và nhiệm vụ công tác trọng tâm của tỉnh. Qua đó đã xuất hiện nhiều mô hình mới, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực. Công tác tổ chức phong trào thi đua không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng. Vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác thi đua, khen thưởng được tăng cường. Công tác tuyên truyền nhân rộng điển hình tiên tiến được chú trọng.

Toàn cảnh Khối Thi đua Văn hóa - Xã hội tỉnh tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019. Ảnh: M.Thương

Với khẩu hiệu “Thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025”, trong năm 2020, Khối thi đua Văn hóa – Xã hội tiếp tục đẩy mạnh triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước gắn với “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn tại cơ quan, đơn vị, phấn đấu đạt và vượt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 tỉnh giao. Chú trọng nhân rộng các điển hình tiên tiến trong đơn vị và cả khối.