Hội nghị tập huấn “Nâng cao trình độ nhận thức và năng lực quản lý, lãnh đạo văn học, nghệ thuật”

Từ ngày 10 đến 12-9, tại TP. Hồ Chí Minh, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương (Ban Tuyên giáo Trung ương) tổ chức Hội nghị tập huấn Nâng cao trình độ nhận thức và năng lực quản lý, lãnh đạo văn học, nghệ thuật cho 267 học viên là cán bộ làm công tác quản lý văn học, nghệ thuật và hoạt động báo chí của các tỉnh phía Nam.

Trong thời gian tập huấn, các học viên được nghe Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam báo cáo chuyên đề 1: Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hồng Vinh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng báo cáo chuyên đề 2: Kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phan Trọng Thưởng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng báo cáo chuyên đề 3: Định hướng xây dựng và phát triển lý luận văn học, nghệ thuật.

Các nghệ sĩ biểu diễn chúc mừng Hội nghị tập huấn. Ảnh:B.T

Các học viên còn được nghe Tiến sĩ Ngô Phương Lan, Ủy viên Hội đồng, nguyên Cục trưởng Cục Điện ảnh, Chủ tich Hiệp hội xúc tiến và phát triển điện ảnh báo cáo chuyên đề 4: Tình hình Điện ảnh hiện nay-Vấn đề và giải pháp và Nghệ sĩ Nhân dân Lê Tiến Thọ, Ủy viên Hội đồng, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam báo cáo chuyên đề 5: Tình hình Sân khấu hiện nay-Vấn đề và giải pháp.