Sở Giáo dục và Đào tạo: Triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020 cấp tiểu học

Ngày 6-9, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2018-2019 cấp tiểu học và triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020.

Năm học 2018-2019, chất lượng giáo dục tiểu học toàn tỉnh đạt được nhiều kết quả quan trọng. Các trường đã chủ động điều chỉnh nội dung dạy học, các hoạt động giáo dục phù hợp với điều kiện thực tiễn; sử dụng hiệu quả phương pháp dạy và học lấy học sinh làm trung tâm. Đồng thời, nâng cao chất lượng giáo dục thông qua các hoạt động thực hành vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn; lồng ghép, tích hợp các nội dung giáo dục tinh thần yên nước, truyền thống dân tộc; chú trọng giáo dục đạo đức, kỹ năng sống… qua đó giúp học sinh phát triển năng lực và phẩm chất. Công tác: phát triển mạng lưới trường lớp học; phổ cập giáo dục; xây dựng trường chuẩn quốc gia được quan tâm thực hiện.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020 cấp tiểu học. Ảnh: U.Thu

Năm học 2019-2020, ngành Giáo dục và Đào tạo tiếp tục thực hiện rà soát, quy hoạch, phát triển mạng lưới trường lớp; tăng cường cơ sở vật chất các trường tiểu học nhằm bảo đảm thực hiện nhiệm vụ dạy và học. Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục. Tiếp tục chuẩn bị các điều kiện để triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới đối với cấp tiểu học; trước mắt triển khai thực hiện chương trình lớp 1 giáo dục phổ thông 2018. Đổi mới công tác quản lý, quản trị trường học theo hướng đẩy mạnh phân cấp quản lý. Nâng cao tỷ lệ và chất lượng dạy học 2 buổi/ngày; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý. Tích cực đổi mới phương pháp dạy và học; tăng cường nền nếp, kỷ cương… nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giáo dục tiểu học trong năm học mới.