Tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2019 (9-11)

Ngày 18-7, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch về thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2019 (9-11) trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, để Ngày Pháp luật năm 2019 tiếp tục được thực hiện sâu rộng, thực chất, hiệu quả, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, đoàn thể và địa phương tập trung quán triệt, phổ biến nội dung chính sách, quy định mới, nhất là nội dung các luật được Quốc hội thông qua trong năm 2019; tập trung phổ biến, tuyên truyền các lĩnh vực pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, khởi nghiệp, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh lao động, an toàn giao thông; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, khiếu nại, tố cáo và các vấn đề khác của xã hội được dư luận quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội…

Bên cạnh đó, phổ biến, thông tin về cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, thực hiện đồng bộ các biện pháp đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; hoàn thiện pháp luật về đầu tư công, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực; cải cách chính sách pháp luật về đất đai, bảo hiểm xã hội... góp phần xây dựng Chính phủ “kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”.

Đồng thời, đẩy mạnh giáo dục ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật; tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong xây dựng, thực hiện và bảo vệ pháp luật; các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; phê phán, đấu tranh với hành vi vi phạm pháp luật hoặc lệch chuẩn xã hội; nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trong chủ động tìm hiểu, học tập pháp luật; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật cần tổ chức thường xuyên trong cả năm, nhất là thời gian trong 2 tháng, bắt đầu từ ngày 10-10 đến ngày 30-11-2019; cao điểm từ ngày 6-11 đến ngày 11-11-2019.