Bế giảng lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính khóa 23

Ngày 31-5, Trường Chính trị tỉnh tổ chức bế giảng lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính, hệ đào tạo tập trung khóa 23 (2018-2019).

Tham dự lớp có 49 học viên là cán bộ dự nguồn lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Kết thúc khóa học, có 46 học viên được công nhận và cấp bằng tốt nghiệp, trong đó có 5 học viên đạt loại giỏi. Qua 9 tháng học tập, các học viên được trang bị những kiến thức cơ bản về Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, hệ thống chính trị và quản lý hành chính Nhà nước; kỹ năng lãnh đạo, quản lý và nghiệp vụ về công tác Đảng, đoàn thể... 

Lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh trao giấy khen cho các học viên có thành tích cao trong học tập.