Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh: Giám sát kết quả xây dựng nông thôn mới tại các địa phương

Ngày 29-5, Đoàn giám sát Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh do đồng chí Phan Hữu Đức, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND xã Phương Hải (Ninh Hải) về kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia đối với xã được công nhận xã nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2015-2016.

Sau khi xây dựng xã đạt chuẩn NTM, Phương Hải tiếp tục tận dụng mọi nguồn lực của địa phương để đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, giảm nghèo, xây dựng cảnh quan môi trường sạch đẹp. Đến nay, hạ tầng kinh tế-xã hội được đầu tư nâng cấp, trật tự xã hội được đảm bảo, quy chế dân chủ được phát huy, hầu hết các tiêu chí công nhận từ năm 2016 được nâng lên như: đường giao thông, thu nhập, trường học, người dân tham gia bảo hiểm y tế. Theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM giai đoạn 2018-2020, xã Phương Hải tự đánh giá đạt 18/19 tiêu chí; chỉ còn tiêu chí số 13 về tổ chức sản xuất chưa đạt. Để duy trì và phấn đấu đạt xã NTM nâng cao giai đoạn 2018-2020, Phương Hải tiếp tục tuyên truyền, vận động thành lập hợp tác xã, tiếp tục đầu tư làm đường nông thôn, đường nội đồng, nhân rộng các mô hình sản xuất và thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững.

Đồng chí Phan Hữu Đức, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam
phát biểu tại buổi làm việc với UBND xã Phương Hải (Ninh Hải).

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đánh giá cao những nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Phương Hải đã vượt qua khó khăn, tiếp tục duy trì giữ vững tiêu chí NTM. Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn mặt hạn chế: Công tác tuyên truyền chưa thường xuyên, liên tục; nhận thức người dân chưa cao; mô hình sáng tạo trong sản xuất còn lung túng. Để đạt xã NTM nâng cao giai đoạn 2018-2020, đồng chí nhấn mạnh Phương Hải cần duy trì, phát triển và nâng cao chất lượng các tiêu chí; phải nghĩ ra cách làm hay, huy động hơn nữa sức dân trong xây dựng NTM. Sau cuộc giám sát này, Phương Hải cần khảo sát, đánh giá lại các tiêu chí đúng thực chất, quyết tâm chính trị cao, có giải pháp cụ thể nhằm giữ vững danh hiệu xã NTM.

Chiều cùng ngày, Đoàn giám sát Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh do đồng chí Phan Hữu Đức, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm Trưởng đoàn tiếp tục làm việc với xã Phước Thuận (Ninh Phước).

Đồng chí Phan Hữu Đức, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam
phát biểu tại buổi làm việc với xã Phước Thuận (Ninh Phước).

* Ngày 30-5, Đoàn giám sát Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã có buổi làm việc với xã Phước Sơn và Phước Vinh (Ninh Phước) về kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia đối với xã được công nhận xã nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2015-2016.

Từ sau khi được công nhận xã đạt chuẩn NTM, công tác triển khai thực hiện duy trì và nâng mức đạt chuẩn NTM ở xã Phước Sơn và Phước Vinh đã thu hút động đảo các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tham gia. Người dân các địa phương tích cực phát triển kinh tế, cải thiện đời sống, xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng và đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất và đời sống. Các mặt công tác xây dựng khối đại đoàn kết, phát huy dân chủ, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được tăng cường; các vấn đề nổi cộm, bức xúc trong nhân dân được giải quyết kịp thời, thỏa đáng, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tuy nhiên, đánh giá theo Bộ tiêu chí quốc gia mới năm 2018, Phước Sơn chỉ duy trì 17/19 tiêu chí NTM; 2 tiêu chí chưa đạt là tiêu chí số 15 về y tế và tiêu chí số 18 về hệ thống tổ chức chính trị và tiếp cận pháp luật. Đối với xã Phước Vinh duy trì được 18/19 tiêu chí NTM, còn 1 tiêu chí số 18 về hệ thống tổ chức chính trị và tiếp cận pháp luật chưa đạt.

Đoàn giám sát Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã có buổi làm việc với xã Phước Sơn (Ninh Phước)

Qua nghe địa phương báo cáo làm rõ thêm nhiều nội dung liên quan, Đoàn giám sát đề nghị trong thời gian tới, các địa phương cần tiếp tục củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo xã và Ban quản lý Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM xã, bảo đảm hoạt động của bộ máy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả nhiệm vụ được giao, nhằm phấn đấu đạt 19/19 tiêu chí NTM trong năm 2019 và xây dựng thành công xã NTM nâng cao giai đoạn 2018-2020. Tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế, nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả, nâng cao thu nhập cho người dân; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động xã hội hóa đầu tư cho y tế, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, phát huy vai trò chủ thể của người dân, huy động, lồng ghép, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn để đáp ứng yêu cầu xây dựng NTM trong giai đoạn mới.