Triển khai thực hiện Quyết định 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Sáng ngày 28-2-2011, Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 tổ chức Hội nghị quán triệt Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27-11-2009 của Thủ tướng Chính phủ. Đồng chí Võ Đại, Phó chủ tịch UBND tỉnh tham dự, phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Hội nghị triển khai thực hiện Quyết định 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Lãnh đạo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội quán triệt Quyết định 1956/QĐ-TTg ngày 27-11-2011 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 02-CT/TU ngày 19-11-2010 của Tỉnh ủy Ninh Thuận và thông qua dự thảo kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2011.Theo đó, các ngành, các địa phương thành lập Ban chỉ đạo triển khai đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020. Tổ chức hội nghị quán triệt Quyết định 1956/QĐ-TTg tới cán bộ chủ chốt cấp huyện, cấp xã. Thành lập trung tâm dạy nghề cấp huyện, ổn định tổ chức bộ máy để đi hoạt động. Xây dựng kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2011 cấp tỉnh, cấp huyện theo đúng chỉ đạo của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội. Đặc biệt chú trọng đến công tác khảo sát lập nhu cầu đào tạo và nhu cầu sử dụng của xã hội; gắn công tác đào tạo với doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất, kinh doanh nhằm giải quyết công ăn, việc làm cho người lao động sau đào tạo.

Đồng chí Võ Đại, Phó chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Võ Đại nhấn mạnh: “Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1956 là chủ trương lớn của Chính phủ nhằm cụ thể hóa Nghị quyết hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về chính sách “tam nông: nông nghiệp, nông dân và nông thôn”. Đối với tỉnh ta, đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 là một cơ hội lớn nhằm tạo việc làm cho người dân nghèo, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, góp phần cải thiện đời sống cho người dân, vươn lên thoát nghèo bền vững”

Nguyễn Anh Minh