Nâng cao vai trò tổ chức chính trị - xã hội trong công tác phòng, chống ma túy

(NTO) Trong thời gian qua, thực hiện Chỉ thị 21/2008-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới”, công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy (MT) trên địa bàn tỉnh thu được nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào việc đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Ông Nguyễn Văn Bình, Phó Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và xã hội (LĐTB-XH), cho biết: Để có những kết quả trên, là có sự đóng góp tích cực của các tổ chức chính trị-xã hội trong đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống tệ nạn MT. Trong đó, Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên như: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Liên đoàn Lao động, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh và các tổ chức KT-XH khác đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, chính quyền các cấp trong việc tuyên truyền, vận động, giáo dục đoàn viên, hội viên, thanh-thiếu niên, Nhân dân tích cực tham gia công tác phòng, chống tội phạm và phòng, chống tệ nạn MT. Thông qua nhiều hoạt động bề nổi như tuyên truyền, tọa đàm, mít tinh, các câu lạc bộ, tổ nhóm…vận động ký cam kết phòng, chống, không vi phạm tệ nạn MT cho các hội viên, đoàn viên, thanh-thiếu niên, Nhân dân… các chủ trương chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực phòng, chống MT, đặc biệt là thông tin về tác hại của các loại MT đã được tuyên truyền tới đông đảo người dân trong cộng đồng, góp phần nâng cao nhận thức về công tác phòng, chống và góp phần đẩy lùi tệ nạn MT.

Các học viên Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh tham gia lao động sản xuất.

Điển hình như thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” và phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (BVANTQ), Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã phối hợp với các ngành, đoàn thể, địa phương triển khai hàng chục mô hình phòng, chống MT và phòng, chống tội phạm như: “Khu dân cư không có tội phạm”; “Câu lạc bộ phòng chống tội phạm”; “Tổ an ninh nhân dân”, “Đội xung kích an ninh”… Tổ chức hàng trăm buổi tuyên truyền với hàng chục nghìn lượt người dân tham gia; hàng trăm lớp tập huấn nâng cao năng lực phòng, chống MT cho cán bộ ở cơ sở đã góp phần tạo chuyển biến sâu sắc về nhận thức, tác hại nhiều mặt của tệ nạn MT trong cộng đồng; đồng thời, hình thành một hệ thống tuyên truyền viên rộng khắp ở các địa phương. Từ đầu năm đến nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức tập huấn cho 110 cán bộ tuyên truyền về phòng chống tội phạm, phòng chống MT và phòng chống mua bán người; phối hợp tổ chức 53 buổi họp dân, có 12.000 lượt người tham dự, cung cấp 81 nguồn tin có giá trị cho cơ quan chức năng xử lý, đưa ra kiểm điểm trước dân 37 đối tượng, cảm hóa, giáo dục 27 đối tượng tại cộng đồng dân cư, qua đó tích cực góp phần phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng Phong trào Toàn dân BVANTQ.

Ngoài ra, tổ chức Đoàn cũng đã tăng cường nắm bắt tư tưởng của thanh niên; mở các diễn đàn, các buổi sinh hoạt tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tội phạm, TNXH, mại dâm, mua bán người..., đặc biệt là tội phạm, tệ nạn và những tác hại của MT với nhiều hình thức phong phú. Các cấp bộ Đoàn đã tổ chức nhiều buổi sinh hoạt, truyền thông, diễn đàn với chủ đề “Thanh niên với công tác đấu tranh phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm”, “Thanh niên với phòng ngừa vi phạm pháp luật và TNXH”; tổ chức triển khai thực hiện tốt Luật Phòng, chống ma tuý… thu hút đông đảo ĐVTN tham gia. Tổ chức Đoàn các cấp còn duy trì hiệu quả hoạt động của các CLB tuyên truyền về phòng, chống TNXH và MT như: “Thanh niên phòng, chống TNXH”; “Thanh niên phòng chống ma túy”… Trong 9 tháng, toàn Đoàn đã tổ chức 135 đợt tuyên truyền pháp luật cho 6.790 ĐVTN; 138 đợt giáo dục truyền thống cho hơn 5.460 lượt ĐVTN. Hằng năm, các cơ sở Đoàn khối trường học còn tổ chức cho 100% ĐVTN ký cam kết không vi phạm pháp luật, không sử dụng MT, tích cực tham gia phát hiện, tố giác tội phạm, giữ gìn lối sống văn hóa, phòng chống MT, bạo lực học đường và các hành vi vi phạm pháp luật khác... Qua đó góp phần củng cố an ninh, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng nếp sống văn hóa trong tuổi trẻ, nâng cao nhận thức pháp luật, từng bước hạn chế tình trạng thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật và mắc TNXH, nghiện MT.

Ông Nguyễn Văn Bình, cho biết thêm: Phát huy vai trò các tổ chức chính trị xã hội trong công tác phòng, chống và kiểm soát MT trong tình hình mới, mới đây Ban Chỉ đạo Phòng chống tội phạm, TNXH và xây dựng phong trào Toàn dân BVANTQ tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương trong tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình thực hiện đổi mới nội dung và đa dạng hóa các hình thức truyền thông đảm bảo đáp ứng chỉ tiêu, yêu cầu thay đổi nhận thức, hành vi của các đối tượng khác nhau về công tác phòng, chống MT, cai nghiện MT. Các hội, đoàn thể-xã hội cần tiếp tục đổi mới, sáng tạo, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm giúp các hội viên, đoàn viên, thanh-thiếu niên, Nhân dân nâng cao nhận thức về pháp luật, đạo đức, ý thức trách nhiệm công dân, xây dựng lối sống lành mạnh; chủ động phòng ngừa, tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm và bài trừ tệ nạn xã hội, MT; đồng thời tuyên truyền, vận động toàn xã hội, cộng đồng tham gia công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn tội phạm MT. Nội dung tuyên truyền phù hợp với đặc điểm từng đối tượng, lứa tuổi, vùng, miền, giúp các tầng lớp nhân dân hiểu được để chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn tội phạm liên quan đến tệ nạn MT. Duy trì hiệu quả các câu lạc bộ, đội, nhóm xung kích phòng, chống tội phạm, phòng, chống MT và tệ nạn xã hội; cung cấp thông tin tố giác tội phạm và phối hợp với các lực lượng chức năng kịp thời phát hiện, ngăn chặn và giải quyết các vụ việc, tụ điểm phức tạp về an ninh trật tự tại các địa bàn dân cư. Đẩy mạnh công tác cảm hóa, giúp đỡ các đối tượng MT lầm lỡ trở về, chăm lo quyền lợi, lợi ích hợp pháp của số này, góp phần xây dựng các cộng đồng dân cư lành mạnh, không có tệ nạn xã hội.