Ninh Hải: Sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị

(NTO) Ngày 23- 5, Huyện ủy Ninh Hải tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; 3 năm thực hiện Chỉ thị 01- CT/TU về tăng cường công tác chính trị, tư tưởng đảm bảo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII và Chỉ thị 05- CT/TU về nâng cao chất lượng nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai nghị quyết của Đảng của Tỉnh ủy.

Qua triển khai thực hiện các chỉ thị của Trung ương, Tỉnh ủy, nhận thức của cán bộ, đảng viên về tầm quan trọng của công tác chính trị tư tưởng được nâng lên rõ rệt. Các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị; thường xuyên đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào các đợt sinh hoạt góp phần quan trọng trong việc xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyện hóa” trong nội bộ. Dịp này, Huyện ủy Ninh Hải đã trao giải cuộc thi viết “Những tấm gương làm theo Bác” cho 10 tập thể và 16 cá nhân.

Lãnh đạo Huyện ủy Ninh Hải trao giải cho các tập thể.