Tp. Phan Rang- Tháp Chàm: Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng xã hội học tập

(NTO) Những năm qua, Tp.Phan Rang- Tháp Chàm tập trung các giải pháp đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, qua đó đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao dân trí, chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng nền tảng vững chắc cho sự phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

Để nâng cao nhận thức cho mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác này, Thành ủy Phan Rang- Tháp Chàm đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng, Mặt trận, các hội, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt các chỉ thị của Đảng và Nhà nước, nhất là Chỉ thị số 19-CT/TU, ngày 24-8-2016, Chỉ thị số 40-CT/TU, ngày 29-6-2017 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2016 – 2020, đẩy mạnh phổ cập giáo dục, xóa mù chữ, cũng như triển khai sâu rộng các phong trào khuyến học khuyến tài, xây dựng, nhân rộng, phát huy hiệu quả các mô hình “Gia đình hiếu học”, “Dòng họ hiếu học”, “Cộng đồng khuyến học”, “Đơn vị hiếu học’… Trên cơ sở chỉ đạo của thành phố, Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập các cấp không ngừng kiện toàn, nâng cao năng lực; đồng thời xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ một cách cụ thể, khoa học, phù hợp với điều kiện địa phương, cơ quan, đơn vị mình. Các Trung tâm học tập cộng đồng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động đáp ứng nhu cầu học tập của người dân. Với phương châm “cần gì học nấy”, thời gian qua, Trung tâm học tập cộng đồng tại các phường, xã đã phối hợp tổ chức nhiều lớp dạy nghề, ngoại ngữ, tin học, tập huấn chuyển giao kỹ thuật sản xuất nông nghiệp, các môn học rèn luyện thế chất, kỹ năng sống… qua đó góp phần tích cực nâng cao kiến thức, hiểu biết của người dân trên các lĩnh vực đời sống, xã hội.

Học viên học tập nâng cao trình độ tin học tại Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh. Ảnh Văn Nỷ.

Với những việc làm thiết thực đã giúp công tác khuyến học, khuyến tài trên địa bàn thành phố đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Đội ngũ cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân ngày càng nhận thức, ý thức hơn trong việc nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ, rèn luyên đạo đức lối sống để đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi hỏi ngày càng cao của xã hội trong thời kỳ đổi mới. Hiện 15/16 phường được công nhận duy trì phổ cập giáo dục THCS; thành phố đạt chuẩn xóa mù chữ cấp độ I. Có 90% CBCC-VC trên địa bàn thành phố được học tập, nâng cao trình độ ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm. Đối với CBCC-VC cấp tỉnh, thành phố, 100% người đạt tiêu chuẩn về trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ; đối với cấp xã, phường, tỷ lệ này là 90%. Có 50% lao động nông thôn tham gia học tập cập nhất kiến thức, kỹ năng ứng dụng khoa học công nghệ sản xuất; 80% lao động tại các khu, cụm công nghiệp có trình độ THPT hoặc tương đương. Ngoài ra còn có hơn 15.100 gia đình được công nhận “Gia đình hiếu học”; 15 dòng họ được công nhận “Dòng học hiếu học”…

Để nâng cao hiệu quả công tác xây dựng xã hội học tập, ngoài đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, trong thời gian tới, Tp.Phan Rang- Tháp Chàm tích cực huy động các nguồn lực xã hội đầu tư cho công tác này, nhất là giúp đỡ học sinh nghèo hiếu học, khen thưởng, động viên giáo viên, học sinh, sinh viên có thành tích cao trong giảng dạy, học tập và bồi dưỡng các tài năng trẻ; nâng cao chất lượng hoạt động các trung tâm học tập cộng đồng, thư viện; đa dạng hóa các hình thức học tập, giảng dạy, đáp ứng nhu cầu, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người học… , góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển trong thời kỳ đổi mới.